പഠനത്തിലെ വിജയത്തിന് ഗണേശ മന്ത്രം

Quiz

തിരുക്കുറള്‍ എഴുതിയതാര് ?

ഓം ഗം ഗണപതയേ സർവവിഘ്നഹരായ സർവായ സർവഗുരവേ ലംബോദരായ ഹ്രീം ഗം നമഃ സ്വാഹാ .....

ഓം ഗം ഗണപതയേ സർവവിഘ്നഹരായ സർവായ സർവഗുരവേ ലംബോദരായ ഹ്രീം ഗം നമഃ സ്വാഹാ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |