വിജയത്തിനുള്ള മന്ത്രം

പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും വിജയം നേടാനും എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കുക

55.7K
6.2K

Comments

cfimp
om kottarakkara ganapathy nama 🙏🙏🙏 -jishnu vadakkedath

എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഗണപതി ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ😌😌😌 -നന്ദൻ

എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും നീക്കി വിജയം തരണേ ഭഗവാനേ 🙏🙏🌺 -ബിജു

ജോളിയിൽ സ്ഥിരത വേണം..അനുഗ്രഹിക്കണേ..വിഘ്നേശ്വരാ 🙏 -ഷീല

Not only in India🇮🇳 Veddhara is also famous here in Nepal🇳🇵 -Prakash Thapa

Read more comments

എന്താണ് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം?

ശ്രേഷ്ഠനായ സൂര്യദേവനെ ഞങ്ങള്‍ ധ്യാനിക്കുന്നു. സൂര്യദേവന്‍ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ.

ശ്രീ പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തതാര്?

ഇതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട്. 1. തുളുസന്യാസിയായ ദിവാകരമുനി. 2.വില്വമംഗലം സ്വാമിയാര്‍.

Quiz

കാളയെ അലങ്കരിച്ച് പ്രദക്ഷിണം വെപ്പിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമേത് ?

ഓം ക്ലീം ഹ്രീം ശ്രീം ഐം ഗ്ലൗം ഓം ഹ്രീം ക്രൗം ഗം ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാഗണപതയേ സ്മരണമാത്രസന്തുഷ്ടായ സർവവിദ്യാപ്രകാശായ സർവകാമപ്രദായ ഭവബന്ധവിമോചനായ ഹ്രീം സർവഭൂതബന്ധനായ ക്രോം സാധ്യാകർഷണായ ക്ലീം ജഗത്ത്രയവശീകരണായ സൗഃ സർവമനഃക്ഷോഭണ....

ഓം ക്ലീം ഹ്രീം ശ്രീം ഐം ഗ്ലൗം ഓം ഹ്രീം ക്രൗം ഗം ഓം നമോ ഭഗവതേ മഹാഗണപതയേ സ്മരണമാത്രസന്തുഷ്ടായ സർവവിദ്യാപ്രകാശായ സർവകാമപ്രദായ ഭവബന്ധവിമോചനായ ഹ്രീം സർവഭൂതബന്ധനായ ക്രോം സാധ്യാകർഷണായ ക്ലീം ജഗത്ത്രയവശീകരണായ സൗഃ സർവമനഃക്ഷോഭണായ ശ്രീം മഹാസമ്പത്പ്രദായ ഗ്ലൗം ഭൂമണ്ഡലാധിപത്യപ്രദായ മഹാജ്ഞാനപ്രദായ ചിദാനന്ദാത്മനേ ഗൗരീനന്ദനായ മഹായോഗിനേ ശിവപ്രിയായ സർവാനന്ദവർധനായ സർവവിദ്യാപ്രകാശനപ്രദായ ദ്രാം ചിരഞ്ജീവിനേ ബ്ലൂം സമ്മോഹനായ ഓം മോക്ഷപ്രദായ ഫട് വശീകുരു വശീകുരു വൗഷഡാകർഷണായ ഹും വിദ്വേഷണായ വിദ്വേഷയ വിദ്വേഷയ ഫട് ഉച്ചാടയോച്ചാടയ ഠഃ ഠഃ സ്തംഭയ സ്തംഭയ ഖേം ഖേം മാരയ മാരയ ശോഷയ ശോഷയ പരമന്ത്രയന്ത്രതന്ത്രാണി ഛേദയ ഛേദയ ദുഷ്ടഗ്രഹാൻ നിവാരയ നിവാരയ ദുഃഖം ഹര ഹര വ്യാധിം നാശയ നാശയ നമഃ സമ്പന്നായ സമ്പന്നായ സ്വാഹാ സർവപല്ലവസ്വരൂപായ മഹാവിദ്യായ ഗം ഗണപതയേ സ്വാഹാ യന്മന്ത്രേക്ഷിതലാഞ്ഛിതാഭമനഘം മൃത്യുശ്ച വജ്രാശിഷോ ഭൂതപ്രേതപിശാചകാഃ പ്രതിഹതാനിർഘാതപാതാദിവ ഉത്പന്നം ച സമസ്തദുഃഖദുരിതം ഹ്യുച്ചാടനോത്പാതകം വന്ദേഽഭീഷ്ടഗണാധിപം ഭയഹരം വിഘ്നൗധനാശം പരം ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |