വിജയത്തിനായി വിഷ്ണു മന്ത്രം

ജിതം തേ പുണ്ഡരീകാക്ഷ നമസ്തേ വിശ്വഭാവന. സുബ്രഹ്മണ്യ നമസ്തേഽസ്തു നമഃ പുരുഷ പൂർവജ......

ജിതം തേ പുണ്ഡരീകാക്ഷ നമസ്തേ വിശ്വഭാവന.
സുബ്രഹ്മണ്യ നമസ്തേഽസ്തു നമഃ പുരുഷ പൂർവജ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |