അഥർവ്വവേദത്തിലെ രുദ്ര സൂക്തം

ഭവാശർവൗ മൃഡതം മാഭി യാതം ഭൂതപതീ പശുപതീ നമോ വാം . പ്രതിഹിതാമായതാം മാ വി സ്രാഷ്ടം മാ നോ ഹിംസിഷ്ടം ദ്വിപദോ മാ ചതുഷ്പദഃ .. ശുനേ ക്രോഷ്ട്രേ മാ ശരീരാണി കർതമലിക്ലവേഭ്യോ ഗൃധ്രേഭ്യോ യേ ച കൃഷ്ണാ അവിഷ്യവഃ . മക്ഷികാസ്തേ പശുപതേ വയാ....

ഭവാശർവൗ മൃഡതം മാഭി യാതം ഭൂതപതീ പശുപതീ നമോ വാം .
പ്രതിഹിതാമായതാം മാ വി സ്രാഷ്ടം മാ നോ ഹിംസിഷ്ടം ദ്വിപദോ മാ ചതുഷ്പദഃ ..
ശുനേ ക്രോഷ്ട്രേ മാ ശരീരാണി കർതമലിക്ലവേഭ്യോ ഗൃധ്രേഭ്യോ യേ ച കൃഷ്ണാ അവിഷ്യവഃ .
മക്ഷികാസ്തേ പശുപതേ വയാംസി തേ വിഘസേ മാ വിദന്ത ..
ക്രന്ദായ തേ പ്രാണായ യാശ്ച തേ ഭവ രോപയഃ .
നമസ്തേ രുദ്ര കൃണ്മഃ സഹസ്രാക്ഷായാമർത്യ ..
പുരസ്താത്തേ നമഃ കൃണ്മ ഉത്തരാദധരാദുത .
അഭീവർഗാദ്ദിവസ്പര്യന്തരിക്ഷായ തേ നമഃ ..
മുഖായ തേ പശുപതേ യാനി ചക്ഷൂംഷി തേ ഭവ .
ത്വചേ രൂപായ സന്ദൃശേ പ്രതീചീനായ തേ നമഃ ..
അംഗേഭ്യസ്ത ഉദരായ ജിഹ്വായാ ആസ്യായ തേ .
ദദ്ഭ്യോ ഗന്ധായ തേ നമഃ ..
അസ്ത്രാ നീലശിഖണ്ഡേന സഹസ്രാക്ഷേണ വാജിനാ .
രുദ്രേണാർധകഘാതിനാ തേന മാ സമരാമഹി ..
സ നോ ഭവഃ പരി വൃണക്തു വിശ്വത ആപ ഇവാഗ്നിഃ പരി വൃക്തു നോ ഭവഃ .
മാ നോഽഭി മാംസ്ത നമോ അസ്ത്വസ്മൈ ..
ചതുർനമോ അഷ്ടകൃത്വോ ഭവായ ദശ കൃത്വഃ പശുപതേ നമസ്തേ .
തവേമേ പഞ്ച പശവോ വിഭക്താ ഗാവോ അശ്വാഃ പുരുഷാ അജാവയഃ ..
തവ ചതസ്രഃ പ്രദിശസ്തവ ദ്യൗസ്തവ പൃഥിവീ തവേദമുഗ്രോർവാന്തരിക്ഷം .
തവേദം സർവമാത്മന്വദ്യത്പ്രാണത്പൃഥിവീമനു ..
ഉരുഃ കോശോ വസുധാനസ്തവായം യസ്മിന്നിമാ വിശ്വാ ഭുവനാന്യന്തഃ .
സ നോ മൃഡ പശുപതേ നമസ്തേ പരഃ ക്രോഷ്ടാരോ അഭിഭാഃ ശ്വാനഃ പരോ യന്ത്വഘരുദോ വികേശ്യഃ ..
ധനുർബിഭർഷി ഹരിതം ഹിരണ്മയം സഹസ്രാഘ്നി ശതവധം ശിഖണ്ഡിൻ .
രുദ്രസ്യേഷുശ്ചരതി ദേവഹേതിസ്തസ്മൈ നമോ യതമസ്യാം ദിശീതഃ ..
യോഽഭിയാതോ നിലയതേ ത്വാം രുദ്ര നിചികീർഷതി .
പശ്ചാദനുപ്രയുങ്ക്ഷേ തം വിദ്ധസ്യ പദനീരിവ ..
ഭവാരുദ്രൗ സയുജാ സംവിദാനാവുഭാവുഗ്രൗ ചരതോ വീര്യായ .
താഭ്യാം നമോ യതമസ്യാം ദിശീതഃ ..
നമസ്തേഽസ്ത്വായതേ നമോ അസ്തു പരായതേ .
നമസ്തേ രുദ്ര തിഷ്ഠത ആസീനായോത തേ നമഃ ..
നമഃ സായം നമഃ പ്രാതർനമോ രാത്ര്യാ നമോ ദിവാ .
ഭവായ ച ശർവായ ചോഭാഭ്യാമകരം നമഃ ..
സഹസ്രാക്ഷമതിപശ്യം പുരസ്താദ്രുദ്രമസ്യന്തം ബഹുധാ വിപശ്ചിതം .
മോപാരാമ ജിഹ്നയേയമാനം ..
ശ്യാവാശ്വം കൃഷ്ണമസിതം മൃണന്തം ഭീമം രഥം കേശിനഃ പാദയന്തം .
പൂർവേ പ്രതീമോ നമോ അസ്ത്വസ്മൈ ..
മാ നോഽഭി സ്രാമത്യം ദേവഹേതിം മാ ന ക്രുധഃ പശുപതേ നമസ്തേ .
അന്യത്പാസ്മദ്ദിവ്യാം ശാഖാം വി ധൂനു .
മാ നോ ഹിംസീരധി നോ ബ്രൂഹി പരി ണോ വൃംഗ്ധി മാ ക്രുധഃ .
മാ ത്വയാ സമരാമഹി ..
മാ നോ ഗോഷു പുരുഷേഷു മാ ഗൃധോ നോ അജാവിഷു .
അന്യത്രോഗ്ര വി വർതയ പിയാരൂണാം പ്രജാം ജഹി ..
യസ്യ തക്മാ കാസികാ ഹേതിരേകമശ്വസ്യേവ വൃഷണഃ ക്രന്ദ ഏതി .
അഭിപൂർവം നിർണയതേ നമോ അസ്ത്വസ്മൈ ..
യോഽന്തരിക്ഷേ തിഷ്ഠതി വിഷ്ടഭിതോഽയജ്വനഃ പ്രമൃണന്ദേവപീയൂൻ .
തസ്മൈ നമോ ദശഭിഃ ശക്വരീഭിഃ ..
തുഭ്യമാരണ്യാഃ പശവോ മൃഗാ വനേ ഹിതാ ഹംസാഃ സുപർണാഃ ശകുനാ വയാംസി .
തവ യക്ഷം പശുപതേ അപ്സ്വഽന്തസ്തുഭ്യം ക്ഷരന്തി ദിവ്യാ ആപോ വൃധേ ..
ശിംശുമാരാ അജഗരാഃ പുരീകയാ ജഷാ മത്സ്യാ രജസാ യേഭ്യോ അസ്യസി .
ന തേ ദൂരം ന പരിതിഷ്ഠാസ്തി തേ ഭവ സദ്യഃ സർവാൻ പരി പശ്യസി ഭൂമിം പൂർവസ്മാദ്ധംസ്യുത്തരസ്മിൻ സമുദ്രേ ..
മാ നോ രുദ്ര തക്മനാ മാ വിഷേണ മാ നഃ സം സ്രാ ദിവ്യേനാഗ്നിനാ .
അന്യത്രാസ്മദ്വിദ്യുതം പാതയൈതാം ..
ഭവോ ദിവോ ഭവ ഈശേ പൃഥിവ്യാ ഭവ ആ പപ്ര ഉർവന്തരിക്ഷം .
തസ്മൈ നമോ യതമസ്യാം ദിശീതഃ ..
ഭവ രാജൻ യജമാനായ മൃജ പശൂനാം ഹി പശുപതിർബഭൂവിഥ .
യഃ ശ്രദ്ദധാതി സന്തി ദേവാ ഇതി ചതുഷ്പദേ ദ്വിപദേഽസ്യ മൃഡ ..
മാ നോ മഹാന്തമുത മാ നോ അർഭകം മാ നോ വഹന്തമുത മാ നോ വക്ഷ്യതഃ .
മാ നോ ഹിസീഃ പിതരം മാതരം ച സ്വാം തന്വം രുദ്ര മാ രീരിഷോഃ നഃ ..
രുദ്രസ്യൈലബകാരേഭ്യോഽസംസൂക്തഗിലേഭ്യഃ .
ഇദം മഹാസ്യേഭ്യഃ ശ്വഭ്യോ അകരം നമഃ ..
നമസ്തേ ഘോഷിണീഭ്യോ നമസ്തേ കേശിനീഭ്യഃ .
നമോ നമസ്കൃതാഭ്യോ നമഃ സംഭുഞ്ജതീഭ്യഃ .
നമസ്തേ ദേവ സേനാഭ്യഃ സ്വസ്തി നോ അഭയം ച നഃ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |