സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഹനുമാൻ മന്ത്രം

Quiz

ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്‍റെ ജന്മസ്ഥാനമേത് ?

ഓം ഹ്രീം ഓം നമോ ഭഗവൻ പ്രകടപരാക്രമ ആക്രാന്തദിങ്മണ്ഡല യശോവിതാനധവലീകൃതജഗത്ത്രിതയ വജ്രദേഹ രുദ്രാവതാര ലങ്കാപുരീദഹന ഉദധിബന്ധന ദശഗ്രീവകൃതാന്തക സീതാശ്വാസന അഞ്ജനാഗർഭസംഭവ രാമലക്ഷ്മണാനന്ദകര കപിസൈന്യപ്രാകാരക സുഗ്രീവധാരണ പർവത....

ഓം ഹ്രീം ഓം നമോ ഭഗവൻ പ്രകടപരാക്രമ ആക്രാന്തദിങ്മണ്ഡല യശോവിതാനധവലീകൃതജഗത്ത്രിതയ വജ്രദേഹ രുദ്രാവതാര ലങ്കാപുരീദഹന ഉദധിബന്ധന ദശഗ്രീവകൃതാന്തക സീതാശ്വാസന അഞ്ജനാഗർഭസംഭവ രാമലക്ഷ്മണാനന്ദകര കപിസൈന്യപ്രാകാരക സുഗ്രീവധാരണ പർവതോത്പാടന ബാലബ്രഹ്മചാരിൻ ഗംഭീരശബ്ദ സർവഗ്രഹവിനാശന സർവജ്വരോത്സാദന ഡാകിനീവിധ്വംസിൻ ഓം ഹ്രീം ഹാ ഹാ ഹാ ഹംസ ഹംസ ഏഹി സർവവിഷം ഹര ഹര പരബലം ക്ഷോഭയ ക്ഷോഭയ മമ സർവകാര്യാണി സാധയ സാധയ ഹും ഫട് സ്വാഹാ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |