ശൂലഹസ്തായ വിദ്മഹേ മഹാദേവായ ധീമഹി തന്ന ഈശഃ പ്രചോദയാത്....

ശൂലഹസ്തായ വിദ്മഹേ മഹാദേവായ ധീമഹി തന്ന ഈശഃ പ്രചോദയാത്

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2452446