യോഗ ശക്തിക്കുള്ള ദത്താത്രേയ മന്ത്രം

50.5K
6.9K

Comments

5jt2w
അദ്ഭുതമന്ത്രം🙏🙏 -Nalin

നന്ദി 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -Priya

ഈ മന്ത്രം കേട്ട് എൻ്റെ ദിവസം തുടങ്ങുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 💐🙏 -Lalithadevi

Read more comments

കേരളത്തിലെ പലതരം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍

കേരളത്തില്‍ സ്വയംഭൂക്ഷേത്രങ്ങള്‍, ഋഷിമാര്‍ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്, രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും നിര്‍മ്മിച്ചത്, കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ പലതരം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.

ഭദ്രകാളി മൂലമന്ത്രം

ഓം ഹ്രീം ഭം ഭദ്രകാള്യൈ നമഃ

Quiz

ഇന്ദ്രന്‍റെ വാഹനമേത് ?

ഓം ദ്രാം ഹ്രീം ക്രോം ദത്താത്രേയായ വിദ്മഹേ . യോഗീശ്വരായ ധീമഹി . തന്നോ ദത്തഃ പ്രചോദയാത് ......

ഓം ദ്രാം ഹ്രീം ക്രോം ദത്താത്രേയായ വിദ്മഹേ . യോഗീശ്വരായ ധീമഹി . തന്നോ ദത്തഃ പ്രചോദയാത് ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |