പഞ്ചവക്ത്രായ വിദ്മഹേ ജടാധരായ ധീമഹി തന്നോ രുദ്രഃ പ്രചോദയാത്....

പഞ്ചവക്ത്രായ വിദ്മഹേ ജടാധരായ ധീമഹി തന്നോ രുദ്രഃ പ്രചോദയാത്

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2452446