ശാന്തമായ മനസ്സിനുള്ള മന്ത്രം

ശാന്താ ദ്യൗഃ ശാന്താ പൃഥിവീ ശാന്തമിദമുർവന്തരിക്ഷം . ശാന്താ ഉദന്വതീരാപഃ ശാന്താ നഃ സന്ത്വോഷധീഃ ..1.. ശാന്താനി പൂർവരൂപാണി ശാന്തം നോ അസ്തു കൃതാകൃതം . ശാന്തം ഭൂതം ച ഭവ്യം ച സർവമേവ ശമസ്തു നഃ ..2.. ഇയം യാ പരമേഷ്ഠിനീ വാഗ്ദേവീ ബ്ര....

ശാന്താ ദ്യൗഃ ശാന്താ പൃഥിവീ ശാന്തമിദമുർവന്തരിക്ഷം .
ശാന്താ ഉദന്വതീരാപഃ ശാന്താ നഃ സന്ത്വോഷധീഃ ..1..
ശാന്താനി പൂർവരൂപാണി ശാന്തം നോ അസ്തു കൃതാകൃതം .
ശാന്തം ഭൂതം ച ഭവ്യം ച സർവമേവ ശമസ്തു നഃ ..2..
ഇയം യാ പരമേഷ്ഠിനീ വാഗ്ദേവീ ബ്രഹ്മസംശിതാ .
യയൈവ സസൃജേ ഘോരം തയൈവ ശാന്തിരസ്തു നഃ ..3..
ഇദം യത്പരമേഷ്ഠിനം മനോ വാം ബ്രഹ്മസംശിതം .
യേനൈവ സസൃജേ ഘോരം തേനൈവ ശാന്തിരസ്തു നഃ ..4..
ഇമാനി യാനി പഞ്ചേന്ദ്രിയാനി മനഃഷഷ്ഠാനി മേ ഹൃദി ബ്രഹ്മണാ സംശിതാനി .
യൈരേവ സസൃജേ ഘോരം തൈരേവ ശാന്തിരസ്തു നഃ ..5..
ശം നോ മിത്രഃ ശം വരുണഃ ശം വിഷ്ണുഃ ശം പ്രജാപതിഃ .
ശം ന ഇന്ദ്രോ ബൃഹസ്പതിഃ ശം നോ ഭവത്വര്യമാ ..6..
ശം നോ മിത്രഃ ശം വരുണഃ ശം വിവസ്വാം ഛമന്തകഃ .
ഉത്പാതാഃ പാർഥിവാന്തരിക്ഷാഃ ശം നോ ദിവിചരാ ഗ്രഹാഃ ..7..
ശം നോ ഭൂമിർവേപ്യമാനാ ശമുൽകാ നിർഹതം ച യത്.
ശം ഗാവോ ലോഹിതക്ഷീരാഃ ശം ഭൂമിരവ തീര്യതീഃ ..8..
നക്ഷത്രമുൽകാഭിഹതം ശമസ്തു നഃ ശം നോഽഭിചാരാഃ ശമു സന്തു കൃത്യാഃ .
ശം നോ നിഖാതാ വൽഗാഃ ശമുൽകാ ദേശോപസർഗാഃ ശമു നോ ഭവന്തു ..9..
ശം നോ ഗ്രഹാശ്ചാന്ദ്രമസാഃ ശമാദിത്യശ്ച രാഹുണാ .
ശം നോ മൃത്യുർധൂമകേതുഃ ശം രുദ്രാസ്തിഗ്മതേജസഃ ..10..
ശം രുദ്രാഃ ശം വസവഃ ശമാദിത്യാഃ ശമഗ്നയഃ .
ശം നോ മഹർഷയോ ദേവാഃ ശം ദേവാഃ ശം ബൃഹസ്പതിഃ ..11..
ബ്രഹ്മ പ്രജാപതിർധാതാ ലോകാ വേദാഃ സപ്തഋഷയോഽഗ്നയഃ .
തൈർമേ കൃതം സ്വസ്ത്യയനമിന്ദ്രോ മേ ശർമ യച്ഛതു ബ്രഹ്മാ മേ ശർമ യച്ഛതു .
വിശ്വേ മേ ദേവാഃ ശർമ യച്ഛന്തു സർവേ മേ ദേവാഃ ശർമ യച്ഛന്തു ..12..
യാനി കാനി ചിച്ഛാന്താനി ലോകേ സപ്തഋഷയോ വിദുഃ .
സർവാണി ശം ഭവന്തു മേ ശം മേ അസ്ത്വഭയം മേ അസ്തു ..13..
പൃഥിവീ ശാന്തിരന്തരിക്ഷം ശാന്തിർദ്യൗഃ ശാന്തിരാപഃ ശാന്തിരോഷധയഃ ശാന്തിർവനസ്പതയഃ ശാന്തിർവിശ്വേ മേ ദേവാഃ ശാന്തിഃ സർവേ മേ ദേവാഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഭിഃ .
യദിഹ ഘോരം യദിഹ ക്രൂരം യദിഹ പാപം തച്ഛാന്തം തച്ഛിവം സർവമേവ ശമസ്തു നഃ ..14..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |