ഭൂമിയുടേയും വസ്തുവകകളുടേയും രക്ഷക്കായി മന്ത്രം

mantra land and property

ശ്വാനധ്വജായ വിദ്മഹേ ശൂലഹസ്തായ ധീമഹി തന്നഃ ക്ഷേത്രപാലഃ പ്രചോദയാത്....

ശ്വാനധ്വജായ വിദ്മഹേ ശൂലഹസ്തായ ധീമഹി തന്നഃ ക്ഷേത്രപാലഃ പ്രചോദയാത്

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |