ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന് ശക്തി ഗണപതി മന്ത്രം

 

 

ആലിംഗ്യ ദേവീമഭിതോ നിഷണ്ണാം പരസ്പരാസ്പൃഷ്ടകടീനിവേശം. സന്ധ്യാരുണം പാശസൃണീവഹന്തം ഭയാപഹം ശക്തിഗണേശമീഡേ......

ആലിംഗ്യ ദേവീമഭിതോ നിഷണ്ണാം പരസ്പരാസ്പൃഷ്ടകടീനിവേശം.
സന്ധ്യാരുണം പാശസൃണീവഹന്തം ഭയാപഹം ശക്തിഗണേശമീഡേ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |