സംരക്ഷണത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും രാമമന്ത്രം

രാമഭദ്ര മഹേഷ്വാസ രഘുവീര നൃപോത്തമ . ദശാസ്യാന്തക മാം രക്ഷ ശ്രിയം മേ ദേഹി ദാപയ .....

രാമഭദ്ര മഹേഷ്വാസ രഘുവീര നൃപോത്തമ .
ദശാസ്യാന്തക മാം രക്ഷ ശ്രിയം മേ ദേഹി ദാപയ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |