സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ മന്ത്രം

Quiz

ശ്രീനാരായണഗുരു എവിടെവെച്ചാണ് സമാധിയായത് ?

സ്ഥാനേ ഹൃഷീകേശ തവ പ്രകീർത്യാ ജഗത് പ്രഹൃഷ്യത്യനുരജ്യതേ ച. രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘാഃ.....

സ്ഥാനേ ഹൃഷീകേശ തവ പ്രകീർത്യാ ജഗത് പ്രഹൃഷ്യത്യനുരജ്യതേ ച. രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘാഃ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |