സംരക്ഷണത്തിനായി ദേവി കാളി മന്ത്രം

Quiz

ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം എഴുതിയതാര് ?

ഓം നമോ ഭഗവതി ക്ഷാം ക്ഷാം രരരര ഹും ലം വം വടുകേശി ഏഹ്യേഹി സംഹര സംഹര മഹാകാലി അതിമാനസനിവാസിനി പരേ ശത്രൂൻ നാശയ നാശയ ശോഷയ ശോഷയ നരഭൂതപ്രേതപിശാചാദിസർവഗ്രഹാൻ നാശയ നാശയ ദഹ ദഹ പച പച സർവസ്ത്രീപുരുഷവശങ്കരി സർവലോകവശങ്കരി തദ്വശം ഭ്രംശയ ....

ഓം നമോ ഭഗവതി ക്ഷാം ക്ഷാം രരരര ഹും ലം വം വടുകേശി ഏഹ്യേഹി സംഹര സംഹര മഹാകാലി അതിമാനസനിവാസിനി പരേ ശത്രൂൻ നാശയ നാശയ ശോഷയ ശോഷയ നരഭൂതപ്രേതപിശാചാദിസർവഗ്രഹാൻ നാശയ നാശയ ദഹ ദഹ പച പച സർവസ്ത്രീപുരുഷവശങ്കരി സർവലോകവശങ്കരി തദ്വശം ഭ്രംശയ മദ്വശമാനയ സ്വാഹാ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |