സംരക്ഷണത്തിനായി ദേവി കാളി മന്ത്രം

22.2K

Comments

xqkyw
അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ 😌 -Asha Dinesh

അമ്മേ... മഹാമായേ... നീയല്ലാതാരുണ്ട് തുണ...🙏😇 -Renu Mahadevan

എന്റെ അമ്മേ എന്റെ മോനെ നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കണേ 🙏 -Asha Sunil

ശാന്തിയും സമാധാനവും എല്ലാവർക്കും നൽകണേ 🌸🌸 -Nirmala

വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു . നന്ദി 🙏🙏🙏🙏 -മനു

Read more comments

അന്നദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തെല്ലാം ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും?

ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം അനുസരിച്ച്, അന്നദാനം ചെയ്യുന്നവരുടെ ആയുസ്സ്, ധനം, മഹിമ, ആകർഷകത എന്നിവ വർധിക്കും. അവരെ കൊണ്ടുപോകാനായി സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ നിന്ന് പൊന്നുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വിമാനം എത്തും. പത്മ പുരാണം അനുസരിച്ച്, അന്നദാനത്തിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു ദാനം ഇല്ല. വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും സന്തോഷം ലഭിക്കും. പരലോകത്ത് മലകളെപ്പോലെ രുചികരമായ ഭക്ഷണം അത്തരം ദാതാവിനായി എപ്പോ ഴും സജ്ജമാണ്. അന്നദാതാവിന് ദേവന്മാരും പിതൃക്ക ളും അനുഗ്രഹം നൽകും. അവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും.

ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് ശ്രീ അരബിന്ദോ -

ഭക്തി ബുദ്ധിയുടെ കാര്യമല്ല, ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്; അത് ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ്.

Quiz

ഹരിനാമകീര്‍ത്തനം എഴുതിയതാര് ?

ഓം നമോ ഭഗവതി ക്ഷാം ക്ഷാം രരരര ഹും ലം വം വടുകേശി ഏഹ്യേഹി സംഹര സംഹര മഹാകാലി അതിമാനസനിവാസിനി പരേ ശത്രൂൻ നാശയ നാശയ ശോഷയ ശോഷയ നരഭൂതപ്രേതപിശാചാദിസർവഗ്രഹാൻ നാശയ നാശയ ദഹ ദഹ പച പച സർവസ്ത്രീപുരുഷവശങ്കരി സർവലോകവശങ്കരി തദ്വശം ഭ്രംശയ ....

ഓം നമോ ഭഗവതി ക്ഷാം ക്ഷാം രരരര ഹും ലം വം വടുകേശി ഏഹ്യേഹി സംഹര സംഹര മഹാകാലി അതിമാനസനിവാസിനി പരേ ശത്രൂൻ നാശയ നാശയ ശോഷയ ശോഷയ നരഭൂതപ്രേതപിശാചാദിസർവഗ്രഹാൻ നാശയ നാശയ ദഹ ദഹ പച പച സർവസ്ത്രീപുരുഷവശങ്കരി സർവലോകവശങ്കരി തദ്വശം ഭ്രംശയ മദ്വശമാനയ സ്വാഹാ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |