ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സില്‍ വിജയത്തിനുള്ള മന്ത്രം

അന്നവാനന്നാദോ ഭവതി. മഹാൻ ഭവതി പ്രജയാ പശുഭിർബ്രഹ്മവർചസേന. മഹാൻ കീർത്യാ......

അന്നവാനന്നാദോ ഭവതി. മഹാൻ ഭവതി പ്രജയാ പശുഭിർബ്രഹ്മവർചസേന. മഹാൻ കീർത്യാ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |