ബിസിനസ്സില്‍ വിജയത്തിനുള്ള മന്ത്രം

ഇന്ദ്രമഹം വണിജം ചോദയാമി സ ന ഐതു പുരഏതാ നോ അസ്തു . നുദന്ന് അരാതിം പരിപന്ഥിനം മൃഗം സ ഈശാനോ ധനദാ അസ്തു മഹ്യം ..1.. യേ പന്ഥാനോ ബഹവോ ദേവയാനാ അന്തരാ ദ്യാവാപൃഥിവീ സഞ്ചരന്തി . തേ മാ ജുഷന്താം പയസാ ഘൃതേന യഥാ ക്രീത്വാ ധനമാഹരാണി ..2.. ....

ഇന്ദ്രമഹം വണിജം ചോദയാമി സ ന ഐതു പുരഏതാ നോ അസ്തു .
നുദന്ന് അരാതിം പരിപന്ഥിനം മൃഗം സ ഈശാനോ ധനദാ അസ്തു മഹ്യം ..1..
യേ പന്ഥാനോ ബഹവോ ദേവയാനാ അന്തരാ ദ്യാവാപൃഥിവീ സഞ്ചരന്തി .
തേ മാ ജുഷന്താം പയസാ ഘൃതേന യഥാ ക്രീത്വാ ധനമാഹരാണി ..2..
ഇധ്മേനാഗ്ന ഇച്ഛമാനോ ഘൃതേന ജുഹോമി ഹവ്യം തരസേ ബലായ .
യാവദീശേ ബ്രഹ്മണാ വന്ദമാന ഇമാം ധിയം ശതസേയായ ദേവീം ..3..
ഇമാമഗ്നേ ശരണിം മീമൃഷോ നോ യമധ്വാനമഗാമ ദൂരം .
ശുനം നോ അസ്തു പ്രപണോ വിക്രയശ്ച പ്രതിപണഃ ഫലിനം മാ കൃണോതു .
ഇദം ഹവ്യം സംവിദാനൗ ജുഷേഥാം ശുനം നോ അസ്തു ചരിതമുത്ഥിതം ച ..4..
യേന ധനേന പ്രപണം ചരാമി ധനേന ദേവാ ധനമിച്ഛമാനഃ .
തൻ മേ ഭൂയോ ഭവതു മാ കനീയോഽഗ്നേ സാതഘ്നോ ദേവാൻ ഹവിഷാ നി ഷേധ ..5..
യേന ധനേന പ്രപണം ചരാമി ധനേന ദേവാ ധനമിച്ഛമാനഃ .
തസ്മിൻ മ ഇന്ദ്രോ രുചിമാ ദധാതു പ്രജാപതിഃ സവിതാ സോമോ അഗ്നിഃ ..6..
ഉപ ത്വാ നമസാ വയം ഹോതർവൈശ്വാനര സ്തുമഃ .
സ നഃ പ്രജാസ്വാത്മസു ഗോഷു പ്രാണേഷു ജാഗൃഹി ..7..
വിശ്വാഹാ തേ സദമിദ്ഭരേമാശ്വായേവ തിഷ്ഠതേ ജാതവേദഃ .
രായസ്പോഷേണ സമിഷാ മദന്തോ മാ തേ അഗ്നേ പ്രതിവേശാ രിഷാമ ..8.. 

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |