ബിസിനസ്സില്‍ വിജയത്തിനുള്ള മന്ത്രം

90.6K
1.2K

Comments

3fw3y
ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നുപോകുന്നു. 🕉️ -വിജയൻ കെ

ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകുന്ന മന്ത്രം. 🌞 -കുമാർ

വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്ന മന്ത്രം. 🙏🙏🙏 -രമേശൻ നായർ

മനസ്സിനെ തണുപ്പിക്കാൻ ഈ മന്ത്രം ഉപകാരപ്രദമാണ്. -ഹരി മോഹൻ

ഈ മന്ത്രം ധൈര്യവും ഉണർവും നൽകുന്നു. 🌷 -സതി നായർ

Read more comments

എന്തായിരുന്നു തിരുനായത്തോട് ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ പഴയ പേര്?

പരമേശ്വരമംഗലം.

ഹനുമാൻ ഏത് ഗുണങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് ?

ഹനുമാൻ ഭക്തി, വിശ്വസ്തത, ധൈര്യം, ശക്തി, വിനയം, നിസ്വാർത്ഥത എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഈ സദ്‌ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും വ്യക്തിഗത വളർച്ചയും ആത്മീയ വികാസവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഹനുമാൻ സ്വാമി നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Quiz

ധനസമ്പാദനത്തിന് വളരെ പണിപ്പെട്ടിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഉപദേശമായി ഒരു ഗീതയുണ്ട്. ഏതാണത് ?

ഇന്ദ്രമഹം വണിജം ചോദയാമി സ ന ഐതു പുരഏതാ നോ അസ്തു . നുദന്ന് അരാതിം പരിപന്ഥിനം മൃഗം സ ഈശാനോ ധനദാ അസ്തു മഹ്യം ..1.. യേ പന്ഥാനോ ബഹവോ ദേവയാനാ അന്തരാ ദ്യാവാപൃഥിവീ സഞ്ചരന്തി . തേ മാ ജുഷന്താം പയസാ ഘൃതേന യഥാ ക്രീത്വാ ധനമാഹരാണി ..2.. ....

ഇന്ദ്രമഹം വണിജം ചോദയാമി സ ന ഐതു പുരഏതാ നോ അസ്തു .
നുദന്ന് അരാതിം പരിപന്ഥിനം മൃഗം സ ഈശാനോ ധനദാ അസ്തു മഹ്യം ..1..
യേ പന്ഥാനോ ബഹവോ ദേവയാനാ അന്തരാ ദ്യാവാപൃഥിവീ സഞ്ചരന്തി .
തേ മാ ജുഷന്താം പയസാ ഘൃതേന യഥാ ക്രീത്വാ ധനമാഹരാണി ..2..
ഇധ്മേനാഗ്ന ഇച്ഛമാനോ ഘൃതേന ജുഹോമി ഹവ്യം തരസേ ബലായ .
യാവദീശേ ബ്രഹ്മണാ വന്ദമാന ഇമാം ധിയം ശതസേയായ ദേവീം ..3..
ഇമാമഗ്നേ ശരണിം മീമൃഷോ നോ യമധ്വാനമഗാമ ദൂരം .
ശുനം നോ അസ്തു പ്രപണോ വിക്രയശ്ച പ്രതിപണഃ ഫലിനം മാ കൃണോതു .
ഇദം ഹവ്യം സംവിദാനൗ ജുഷേഥാം ശുനം നോ അസ്തു ചരിതമുത്ഥിതം ച ..4..
യേന ധനേന പ്രപണം ചരാമി ധനേന ദേവാ ധനമിച്ഛമാനഃ .
തൻ മേ ഭൂയോ ഭവതു മാ കനീയോഽഗ്നേ സാതഘ്നോ ദേവാൻ ഹവിഷാ നി ഷേധ ..5..
യേന ധനേന പ്രപണം ചരാമി ധനേന ദേവാ ധനമിച്ഛമാനഃ .
തസ്മിൻ മ ഇന്ദ്രോ രുചിമാ ദധാതു പ്രജാപതിഃ സവിതാ സോമോ അഗ്നിഃ ..6..
ഉപ ത്വാ നമസാ വയം ഹോതർവൈശ്വാനര സ്തുമഃ .
സ നഃ പ്രജാസ്വാത്മസു ഗോഷു പ്രാണേഷു ജാഗൃഹി ..7..
വിശ്വാഹാ തേ സദമിദ്ഭരേമാശ്വായേവ തിഷ്ഠതേ ജാതവേദഃ .
രായസ്പോഷേണ സമിഷാ മദന്തോ മാ തേ അഗ്നേ പ്രതിവേശാ രിഷാമ ..8.. 

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |