ബഗളാമുഖീ സൂക്തം

യാം തേ ചക്രുരാമേ പാത്രേ യാം ചക്രുർമിശ്രധാന്യേ . ആമേ മാംസേ കൃത്യാം യാം ചക്രുഃ പുനഃ പ്രതി ഹരാമി താം ..1.. യാം തേ ചക്രുഃ കൃകവാകാവജേ വാ യാം കുരീരിണി . അവ്യാം തേ കൃത്യാം യാം ചക്രുഃ പുനഃ പ്രതി ഹരാമി താം ..2.. യാം തേ ചക്രുരേകശഫേ പശ....

യാം തേ ചക്രുരാമേ പാത്രേ യാം ചക്രുർമിശ്രധാന്യേ .
ആമേ മാംസേ കൃത്യാം യാം ചക്രുഃ പുനഃ പ്രതി ഹരാമി താം ..1..
യാം തേ ചക്രുഃ കൃകവാകാവജേ വാ യാം കുരീരിണി .
അവ്യാം തേ കൃത്യാം യാം ചക്രുഃ പുനഃ പ്രതി ഹരാമി താം ..2..
യാം തേ ചക്രുരേകശഫേ പശൂനാമുഭയാദതി .
ഗർദഭേ കൃത്യാം യാം ചക്രുഃ പുനഃ പ്രതി ഹരാമി താം ..3..
യാം തേ ചക്രുരമൂലായാം വലഗം വാ നരാച്യാം .
ക്ഷേത്രേ തേ കൃത്യാം യാം ചക്രുഃ പുനഃ പ്രതി ഹരാമി താം ..4..
യാം തേ ചക്രുർഗാർഹപത്യേ പൂർവാഗ്നാവുത ദുശ്ചിതഃ .
ശാലായാം കൃത്യാം യാം ചക്രുഃ പുനഃ പ്രതി ഹരാമി താം ..5..
യാം തേ ചക്രുഃ സഭായാം യാം ചക്രുരധിദേവനേ .
അക്ഷേഷു കൃത്യാം യാം ചക്രുഃ പുനഃ പ്രതി ഹരാമി താം ..6..
യാം തേ ചക്രുഃ സേനായാം യാം ചക്രുരിഷ്വായുധേ .
ദുന്ദുഭൗ കൃത്യാം യാം ചക്രുഃ പുനഃ പ്രതി ഹരാമി താം ..7..
യാം തേ കൃത്യാം കൂപേഽവദധുഃ ശ്മശാനേ വാ നിചഖ്നുഃ .
സദ്മനി കൃത്യാം യാം ചക്രുഃ പുനഃ പ്രതി ഹരാമി താം ..8..
യാം തേ ചക്രുഃ പുരുഷാസ്ഥേ അഗ്നൗ സങ്കസുകേ ച യാം .
മ്രോകം നിർദാഹം ക്രവ്യാദം പുനഃ പ്രതി ഹരാമി താം ..9..
അപഥേനാ ജഭാരൈനാം താം പഥേതഃ പ്ര ഹിണ്മസി .
അധീരോ മര്യാധീരേഭ്യഃ സം ജഭാരാചിത്ത്യാ ..10..
യശ്ചകാര ന ശശാക കർതും ശശ്രേ പാദമംഗുരിം .
ചകാര ഭദ്രമസ്മഭ്യമഭഗോ ഭഗവദ്ഭ്യഃ ..11..
കൃത്യാകൃതം വലഗിനം മൂലിനം ശപഥേയ്യം .
ഇന്ദ്രസ്തം ഹന്തു മഹതാ വധേനാഗ്നിർവിധ്യത്വസ്തയാ ..12..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |