ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണിനും സമയത്ത് മഴയ്ക്കും വേണ്ടി മന്ത്രം

നികാമേ നികാമേ നഃ പർജന്യോ വർഷതു ഫലിന്യോ ന ഓഷധയഃ പച്യന്താം യോഗക്ഷേമോ നഃ കല്പതാം....

നികാമേ നികാമേ നഃ പർജന്യോ വർഷതു ഫലിന്യോ ന ഓഷധയഃ പച്യന്താം യോഗക്ഷേമോ നഃ കല്പതാം

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |