പ്രത്യംഗിരാ സൂക്തം

32.5K

Comments

4btrx
ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ ഒരു ഉണർവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. -അനുപമ

സംസ്കൃതത്തിലെ ഓരോ വാക്കുകളും അല്ല, ഓരോ അക്ഷരങ്ങളുടെ തന്നെ ഉച്ചാരണം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധിയുടെ ഏതോ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുന്നു. Lyrics um , audio yum ഒപ്പം തരുന്നത് സംസ്കൃതം പഠിക്കാത്ത എനിക്ക് വളരെ ഉപയോഗ പ്രദ മാണ്, തെറ്റില്ലാതെ ചൊല്ലി നോക്കാൻ. -user_78yu

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കും 🙏 -.ശ്രീകുമാരി

ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

ഒരുപാട് ഇഷ്ടം - നിതിൻ രാജേന്ദ്രൻ

Read more comments

യാം കല്പയന്തി വഹതൗ വധൂമിവ വിശ്വരൂപാം ഹസ്തകൃതാം ചികിത്സവഃ .
സാരാദേത്വപ നുദാമ ഏനാം ..1..
ശീർഷണ്വതീ നസ്വതീ കർണിണീ കൃത്യാകൃതാ സംഭൃതാ വിശ്വരൂപാ .
സാരാദേത്വപ നുദാമ ഏനാം ..2..
ശൂദ്രകൃതാ രാജകൃതാ സ്ത്രീകൃതാ ബ്രഹ്മഭിഃ കൃതാ .
ജായാ പത്യാ നുത്തേവ കർതാരം ബന്ധ്വൃച്ഛതു ..3..
അനയാഹമോഷധ്യാ സർവാഃ കൃത്യാ അദൂദുഷം .
യാം ക്ഷേത്രേ ചക്രുര്യാം ഗോഷു യാം വാ തേ പുരുഷേഷു ..4..
അഘമസ്ത്വഘകൃതേ ശപഥഃ ശപഥീയതേ .
പ്രത്യക്പ്രതിപ്രഹിണ്മോ യഥാ കൃത്യാകൃതം ഹനത്..5..
പ്രതീചീന ആംഗിരസോഽധ്യക്ഷോ നഃ പുരോഹിതഃ .
പ്രതീചീഃ കൃത്യാ ആകൃത്യാമൂൻ കൃത്യാകൃതോ ജഹി ..6..
യസ്ത്വോവാച പരേഹീതി പ്രതികൂലമുദായ്യം .
തം കൃത്യേഽഭിനിവർതസ്വ മാസ്മാൻ ഇഛോ അനാഗസഃ ..7..
യസ്തേ പരൂംഷി സന്ദധൗ രഥസ്യേവ ര്ഭുർധിയാ .
തം ഗച്ഛ തത്ര തേഽയനമജ്ഞാതസ്തേഽയം ജനഃ ..8..
യേ ത്വാ കൃത്വാലേഭിരേ വിദ്വലാ അഭിചാരിണഃ .
ശംഭ്വിദം കൃത്യാദൂഷണം പ്രതിവർത്മ പുനഃസരം തേന ത്വാ സ്നപയാമസി ..9..
യദ്ദുർഭഗാം പ്രസ്നപിതാം മൃതവത്സാമുപേയിമ .
അപൈതു സർവം മത്പാപം ദ്രവിണം മോപ തിഷ്ഠതു ..10.. {1}
യത്തേ പിതൃഭ്യോ ദദതോ യജ്ഞേ വാ നാമ ജഗൃഹുഃ .
സന്ദേശ്യാത്സർവസ്മാത്പാപാദിമാ മുഞ്ചന്തു ത്വൗഷധീഃ ..11..
ദേവൈനസാത്പിത്ര്യാൻ നാമഗ്രാഹാത്സന്ദേശ്യാദഭിനിഷ്കൃതാത്.
മുഞ്ചന്തു ത്വാ വീരുധോ വീര്യേണ ബ്രഹ്മണാ ഋഗ്ഭിഃ പയസാ ഋഷീണാം ..12..
യഥാ വാതശ്ച്യാവയതി ഭൂമ്യാ രേണുമന്തരിക്ഷാച്ചാഭ്രം .
ഏവാ മത്സർവം ദുർഭൂതം ബ്രഹ്മനുത്തമപായതി ..13..
അപ ക്രാമ നാനദതീ വിനദ്ധാ ഗർദഭീവ .
കർതൄൻ നക്ഷസ്വേതോ നുത്താ ബ്രഹ്മണാ വീര്യാവതാ ..14..
അയം പന്ഥാഃ കൃത്യേതി ത്വാ നയാമോഽഭിപ്രഹിതാം പ്രതി ത്വാ പ്ര ഹിണ്മഃ .
തേനാഭി യാഹി ഭഞ്ജത്യനസ്വതീവ വാഹിനീ വിശ്വരൂപാ കുരൂതിനീ ..15..
പരാക്തേ ജ്യോതിരപഥം തേ അർവാഗന്യത്രാസ്മദയനാ കൃണുഷ്വ .
പരേണേഹി നവതിം നാവ്യാ അതി ദുർഗാഃ സ്രോത്യാ മാ ക്ഷണിഷ്ഠാഃ പരേഹി ..16..
വാത ഇവ വൃക്ഷാൻ നി മൃണീഹി പാദയ മാ ഗാമശ്വം പുരുഷമുച്ഛിഷ ഏഷാം .
കർതൄൻ നിവൃത്യേതഃ കൃത്യേഽപ്രജാസ്ത്വായ ബോധയ ..17..
യാം തേ ബർഹിഷി യാം ശ്മശാനേ ക്ഷേത്രേ കൃത്യാം വലഗം വാ നിചഖ്നുഃ .
അഗ്നൗ വാ ത്വാ ഗാർഹപത്യേഽഭിചേരുഃ പാകം സന്തം ധീരതരാ അനാഗസം ..18..
ഉപാഹൃതമനുബുദ്ധം നിഖാതം വൈരം ത്സാര്യന്വവിദാമ കർത്രം .
തദേതു യത ആഭൃതം തത്രാശ്വ ഇവ വി വർതതാം ഹന്തു കൃത്യാകൃതഃ പ്രജാം ..19..
സ്വായസാ അസയഃ സന്തി നോ ഗൃഹേ വിദ്മാ തേ കൃത്യേ യതിധാ പരൂംഷി .
ഉത്തിഷ്ഠൈവ പരേഹീതോഽജ്ഞാതേ കിമിഹേച്ഛസി ..20.. {2}
ഗ്രീവാസ്തേ കൃത്യേ പാദൗ ചാപി കർത്സ്യാമി നിർദ്രവ .
ഇന്ദ്രാഗ്നീ അസ്മാൻ രക്ഷതാം യൗ പ്രജാനാം പ്രജാവതീ ..21..
സോമോ രാജാധിപാ മൃഡിതാ ച ഭൂതസ്യ നഃ പതയോ മൃഡയന്തു ..22..
ഭവാശർവാവസ്യതാം പാപകൃതേ കൃത്യാകൃതേ .
ദുഷ്കൃതേ വിദ്യുതം ദേവഹേതിം ..23..
യദ്യേയഥ ദ്വിപദീ ചതുഷ്പദീ കൃത്യാകൃതാ സംഭൃതാ വിശ്വരൂപാ .
സേതോഽഷ്ടാപദീ ഭൂത്വാ പുനഃ പരേഹി ദുഛുനേ ..24..
അഭ്യക്താക്താ സ്വരങ്കൃതാ സർവം ഭരന്തീ ദുരിതം പരേഹി .
ജാനീഹി കൃത്യേ കർതാരം ദുഹിതേവ പിതരം സ്വം ..25..
പരേഹി കൃത്യേ മാ തിഷ്ഠോ വിദ്ധസ്യേവ പദം നയ .
മൃഗഃ സ മൃഗയുസ്ത്വം ന ത്വാ നികർതുമർഹതി ..26..
ഉത ഹന്തി പൂർവാസിനം പ്രത്യാദായാപര ഇഷ്വാ .
ഉത പൂർവസ്യ നിഘ്നതോ നി ഹന്ത്യപരഃ പ്രതി ..27..
ഏതദ്ധി ശൃണു മേ വചോഽഥേഹി യത ഏയഥ .
യസ്ത്വാ ചകാര തം പ്രതി ..28..
അനാഗോഹത്യാ വൈ ഭീമാ കൃത്യേ മാ നോ ഗാമശ്വം പുരുഷം വധീഃ .
യത്രയത്രാസി നിഹിതാ തതസ്ത്വോത്ഥാപയാമസി പർണാല്ലഘീയസീ ഭവ ..29..
യദി സ്ഥ തമസാവൃതാ ജാലേനഭിഹിതാ ഇവ .
സർവാഃ സംലുപ്യേതഃ കൃത്യാഃ പുനഃ കർത്രേ പ്ര ഹിണ്മസി ..30..
കൃത്യാകൃതോ വലഗിനോഽഭിനിഷ്കാരിണഃ പ്രജാം .
മൃണീഹി കൃത്യേ മോച്ഛിഷോഽമൂൻ കൃത്യാകൃതോ ജഹി ..31..
യഥാ സൂര്യോ മുച്യതേ തമസസ്പരി രാത്രിം ജഹാത്യുഷസശ്ച കേതൂൻ .
ഏവാഹം സർവം ദുർഭൂതം കർത്രം കൃത്യാകൃതാ കൃതം ഹസ്തീവ രജോ ദുരിതം ജഹാമി ..32..

Knowledge Bank

പിതാവിന് ദോഷകരമായ യോഗം

ജനനം പകല്‍സമയത്തും, സൂര്യന്‍ ചൊവ്വ, ശനി എന്നിവരോട് ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുകയും ചെയ്താല്‍ പിതാവിന്‍റെ ആയുസ്സിന് ദോഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഋഷിമാരില്‍ പ്രഥമനാര്?

ചാക്ഷുഷ മന്വന്തരത്തിന്‍റെയൊടുവില്‍ വരുണന്‍ നടത്തിയ യാഗത്തില്‍ ഹോമാഗ്നിയില്‍ നിന്നുമാണ് ഭൂമിയില്‍ ഋഷിമാര്‍ ജന്മമെടുത്തത്. അവരില്‍ പ്രഥമന്‍ ഭൃഗു മഹര്‍ഷിയായിരുന്നു.

Quiz

ഇതില്‍ സരസ്വതി ദേവിയുടെ സ്വരൂപമല്ലാത്തതേത് ?
Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |