പ്രത്യംഗിരാ സൂക്തം

യാം കല്പയന്തി വഹതൗ വധൂമിവ വിശ്വരൂപാം ഹസ്തകൃതാം ചികിത്സവഃ .
സാരാദേത്വപ നുദാമ ഏനാം ..1..
ശീർഷണ്വതീ നസ്വതീ കർണിണീ കൃത്യാകൃതാ സംഭൃതാ വിശ്വരൂപാ .
സാരാദേത്വപ നുദാമ ഏനാം ..2..
ശൂദ്രകൃതാ രാജകൃതാ സ്ത്രീകൃതാ ബ്രഹ്മഭിഃ കൃതാ .
ജായാ പത്യാ നുത്തേവ കർതാരം ബന്ധ്വൃച്ഛതു ..3..
അനയാഹമോഷധ്യാ സർവാഃ കൃത്യാ അദൂദുഷം .
യാം ക്ഷേത്രേ ചക്രുര്യാം ഗോഷു യാം വാ തേ പുരുഷേഷു ..4..
അഘമസ്ത്വഘകൃതേ ശപഥഃ ശപഥീയതേ .
പ്രത്യക്പ്രതിപ്രഹിണ്മോ യഥാ കൃത്യാകൃതം ഹനത്..5..
പ്രതീചീന ആംഗിരസോഽധ്യക്ഷോ നഃ പുരോഹിതഃ .
പ്രതീചീഃ കൃത്യാ ആകൃത്യാമൂൻ കൃത്യാകൃതോ ജഹി ..6..
യസ്ത്വോവാച പരേഹീതി പ്രതികൂലമുദായ്യം .
തം കൃത്യേഽഭിനിവർതസ്വ മാസ്മാൻ ഇഛോ അനാഗസഃ ..7..
യസ്തേ പരൂംഷി സന്ദധൗ രഥസ്യേവ ര്ഭുർധിയാ .
തം ഗച്ഛ തത്ര തേഽയനമജ്ഞാതസ്തേഽയം ജനഃ ..8..
യേ ത്വാ കൃത്വാലേഭിരേ വിദ്വലാ അഭിചാരിണഃ .
ശംഭ്വിദം കൃത്യാദൂഷണം പ്രതിവർത്മ പുനഃസരം തേന ത്വാ സ്നപയാമസി ..9..
യദ്ദുർഭഗാം പ്രസ്നപിതാം മൃതവത്സാമുപേയിമ .
അപൈതു സർവം മത്പാപം ദ്രവിണം മോപ തിഷ്ഠതു ..10.. {1}
യത്തേ പിതൃഭ്യോ ദദതോ യജ്ഞേ വാ നാമ ജഗൃഹുഃ .
സന്ദേശ്യാത്സർവസ്മാത്പാപാദിമാ മുഞ്ചന്തു ത്വൗഷധീഃ ..11..
ദേവൈനസാത്പിത്ര്യാൻ നാമഗ്രാഹാത്സന്ദേശ്യാദഭിനിഷ്കൃതാത്.
മുഞ്ചന്തു ത്വാ വീരുധോ വീര്യേണ ബ്രഹ്മണാ ഋഗ്ഭിഃ പയസാ ഋഷീണാം ..12..
യഥാ വാതശ്ച്യാവയതി ഭൂമ്യാ രേണുമന്തരിക്ഷാച്ചാഭ്രം .
ഏവാ മത്സർവം ദുർഭൂതം ബ്രഹ്മനുത്തമപായതി ..13..
അപ ക്രാമ നാനദതീ വിനദ്ധാ ഗർദഭീവ .
കർതൄൻ നക്ഷസ്വേതോ നുത്താ ബ്രഹ്മണാ വീര്യാവതാ ..14..
അയം പന്ഥാഃ കൃത്യേതി ത്വാ നയാമോഽഭിപ്രഹിതാം പ്രതി ത്വാ പ്ര ഹിണ്മഃ .
തേനാഭി യാഹി ഭഞ്ജത്യനസ്വതീവ വാഹിനീ വിശ്വരൂപാ കുരൂതിനീ ..15..
പരാക്തേ ജ്യോതിരപഥം തേ അർവാഗന്യത്രാസ്മദയനാ കൃണുഷ്വ .
പരേണേഹി നവതിം നാവ്യാ അതി ദുർഗാഃ സ്രോത്യാ മാ ക്ഷണിഷ്ഠാഃ പരേഹി ..16..
വാത ഇവ വൃക്ഷാൻ നി മൃണീഹി പാദയ മാ ഗാമശ്വം പുരുഷമുച്ഛിഷ ഏഷാം .
കർതൄൻ നിവൃത്യേതഃ കൃത്യേഽപ്രജാസ്ത്വായ ബോധയ ..17..
യാം തേ ബർഹിഷി യാം ശ്മശാനേ ക്ഷേത്രേ കൃത്യാം വലഗം വാ നിചഖ്നുഃ .
അഗ്നൗ വാ ത്വാ ഗാർഹപത്യേഽഭിചേരുഃ പാകം സന്തം ധീരതരാ അനാഗസം ..18..
ഉപാഹൃതമനുബുദ്ധം നിഖാതം വൈരം ത്സാര്യന്വവിദാമ കർത്രം .
തദേതു യത ആഭൃതം തത്രാശ്വ ഇവ വി വർതതാം ഹന്തു കൃത്യാകൃതഃ പ്രജാം ..19..
സ്വായസാ അസയഃ സന്തി നോ ഗൃഹേ വിദ്മാ തേ കൃത്യേ യതിധാ പരൂംഷി .
ഉത്തിഷ്ഠൈവ പരേഹീതോഽജ്ഞാതേ കിമിഹേച്ഛസി ..20.. {2}
ഗ്രീവാസ്തേ കൃത്യേ പാദൗ ചാപി കർത്സ്യാമി നിർദ്രവ .
ഇന്ദ്രാഗ്നീ അസ്മാൻ രക്ഷതാം യൗ പ്രജാനാം പ്രജാവതീ ..21..
സോമോ രാജാധിപാ മൃഡിതാ ച ഭൂതസ്യ നഃ പതയോ മൃഡയന്തു ..22..
ഭവാശർവാവസ്യതാം പാപകൃതേ കൃത്യാകൃതേ .
ദുഷ്കൃതേ വിദ്യുതം ദേവഹേതിം ..23..
യദ്യേയഥ ദ്വിപദീ ചതുഷ്പദീ കൃത്യാകൃതാ സംഭൃതാ വിശ്വരൂപാ .
സേതോഽഷ്ടാപദീ ഭൂത്വാ പുനഃ പരേഹി ദുഛുനേ ..24..
അഭ്യക്താക്താ സ്വരങ്കൃതാ സർവം ഭരന്തീ ദുരിതം പരേഹി .
ജാനീഹി കൃത്യേ കർതാരം ദുഹിതേവ പിതരം സ്വം ..25..
പരേഹി കൃത്യേ മാ തിഷ്ഠോ വിദ്ധസ്യേവ പദം നയ .
മൃഗഃ സ മൃഗയുസ്ത്വം ന ത്വാ നികർതുമർഹതി ..26..
ഉത ഹന്തി പൂർവാസിനം പ്രത്യാദായാപര ഇഷ്വാ .
ഉത പൂർവസ്യ നിഘ്നതോ നി ഹന്ത്യപരഃ പ്രതി ..27..
ഏതദ്ധി ശൃണു മേ വചോഽഥേഹി യത ഏയഥ .
യസ്ത്വാ ചകാര തം പ്രതി ..28..
അനാഗോഹത്യാ വൈ ഭീമാ കൃത്യേ മാ നോ ഗാമശ്വം പുരുഷം വധീഃ .
യത്രയത്രാസി നിഹിതാ തതസ്ത്വോത്ഥാപയാമസി പർണാല്ലഘീയസീ ഭവ ..29..
യദി സ്ഥ തമസാവൃതാ ജാലേനഭിഹിതാ ഇവ .
സർവാഃ സംലുപ്യേതഃ കൃത്യാഃ പുനഃ കർത്രേ പ്ര ഹിണ്മസി ..30..
കൃത്യാകൃതോ വലഗിനോഽഭിനിഷ്കാരിണഃ പ്രജാം .
മൃണീഹി കൃത്യേ മോച്ഛിഷോഽമൂൻ കൃത്യാകൃതോ ജഹി ..31..
യഥാ സൂര്യോ മുച്യതേ തമസസ്പരി രാത്രിം ജഹാത്യുഷസശ്ച കേതൂൻ .
ഏവാഹം സർവം ദുർഭൂതം കർത്രം കൃത്യാകൃതാ കൃതം ഹസ്തീവ രജോ ദുരിതം ജഹാമി ..32..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |