പാമ്പുകളിൽ നിന്നും രക്ഷക്കായി മന്ത്രം

നർമദായൈ നമഃ പ്രാതഃ നർമദായൈ നമോ നിശി. നമോഽസ്തു നർമദേ തുഭ്യം ത്രാഹി മാം വിഷസർപതഃ......

നർമദായൈ നമഃ പ്രാതഃ നർമദായൈ നമോ നിശി.
നമോഽസ്തു നർമദേ തുഭ്യം ത്രാഹി മാം വിഷസർപതഃ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |