പഠനത്തിലെ വിജയത്തിന് കൃഷ്ണ മന്ത്രം

Quiz

സൗന്ദര്യലഹരി രചിച്ചതാര് ?

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹാകൃഷ്ണ സർവജ്ഞ ത്വം പ്രസീദ മേ . രമാരമണ വിശ്വേശ വിദ്യാമാശു പ്രയച്ഛ മേ ......

കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മഹാകൃഷ്ണ സർവജ്ഞ ത്വം പ്രസീദ മേ .
രമാരമണ വിശ്വേശ വിദ്യാമാശു പ്രയച്ഛ മേ ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |