പഠനത്തിലും പരീക്ഷയിലും വിജയത്തിനായി മന്ത്രം

വാഗ്ദേവ്യൈ ച വിദ്മഹേ ബ്രഹ്മപത്ന്യൈ ച ധീമഹി। തന്നോ വാണീ പ്രചോദയാത്॥....

വാഗ്ദേവ്യൈ ച വിദ്മഹേ ബ്രഹ്മപത്ന്യൈ ച ധീമഹി। തന്നോ വാണീ പ്രചോദയാത്॥

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |