നല്ല ജോലിക്കാർ - യജുർവേദ മന്ത്രം

പരി ത്വാ ഗിരേരമിഹം പരി ഭ്രാതുഃ പരിഷ്വസുഃ। പരി സർവേഭ്യോ ജ്ഞാതിഭ്യഃ പരിഷീതഃക്വേഷ്യസി। ശശ്വത്പരികുപിതേന സങ്ക്രാമേണാവിച്ഛിദാ। ഉലേന പരിഷീതോസി പരിഷീതോസ്യുലേന। ആവർതന വർതയ നിനിവർതന വർതയേന്ദ്ര നർദബുദ। ഭൂമ്യാശ്ച....

പരി ത്വാ ഗിരേരമിഹം പരി ഭ്രാതുഃ പരിഷ്വസുഃ।
പരി സർവേഭ്യോ ജ്ഞാതിഭ്യഃ പരിഷീതഃക്വേഷ്യസി।
ശശ്വത്പരികുപിതേന സങ്ക്രാമേണാവിച്ഛിദാ।
ഉലേന പരിഷീതോസി പരിഷീതോസ്യുലേന।
ആവർതന വർതയ നിനിവർതന വർതയേന്ദ്ര നർദബുദ।
ഭൂമ്യാശ്ചതസ്രഃ പ്രദിശസ്താഭിരാ വർതയാ പുനഃ।

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |