സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നരസിംഹമന്ത്രം

90.8K
1.1K

Comments

5whcn
നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിൽ ധൈര്യം പകരുന്നു. 🌺 -മുരളി നായർ

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

ഈ മന്ത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസിന്‌ ഒരു സുഖം 😇 -ശോഭ മേനോൻ

മനസ്സിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കാൻ ഈ മന്ത്രം ഏറെ സഹായകമാണ്. 🙏 -സൗമ്യ

Read more comments

ഭഗവദ് ഗീതയിലെ കൃഷ്ണൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണൻ കർത്തവ്യം, ധർമ്മം, ഭക്തി, ആത്മസ്വഭാവം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഫലങ്ങളോട് ആസക്തി കൂടാതെ തൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ദൈവഹിതത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നതിൻ്റെയും ആത്മസ്വഭാവം തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം ഗീത ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഗീത പഠിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും.

എന്താണ് തിരുനായത്തോട് ക്ഷേത്രവും മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പുമായുള്ള ബന്ധം?

മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് തിരുനായത്തോട് ക്ഷേത്രത്തില്‍ കൊട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു.

Quiz

മലയാളത്തില്‍ ഭാഗവതം രചിച്ചതാര് ?

ഓം ക്ഷ്രൗം ഝ്രൗം സൗഃ ജ്വാലാജ്വലജ്ജടിലമുഖായ ജ്വാലാനൃസിംഹായ ലലലല ഗൃഹ്ണ ഗൃഹ്ണ സ്ഫുട സ്ഫുട സ്ഫോടയ സ്ഫോടയ മട മട മോടയ മോടയ ലോടയ ലോടയ ഭ്രമ ഭ്രമ ഭ്രാമയ ഭ്രാമയ വല ചല ചല ചല വൽഗ വൽഗ ഗല ഗല ഗുലു ഗുലു ഗർജ ഗർജ രാജ രാജഹംസ രാജഹംസ ജ്വല ജ്വല പ്ര....

ഓം ക്ഷ്രൗം ഝ്രൗം സൗഃ ജ്വാലാജ്വലജ്ജടിലമുഖായ ജ്വാലാനൃസിംഹായ ലലലല ഗൃഹ്ണ ഗൃഹ്ണ സ്ഫുട സ്ഫുട സ്ഫോടയ സ്ഫോടയ മട മട മോടയ മോടയ ലോടയ ലോടയ ഭ്രമ ഭ്രമ ഭ്രാമയ ഭ്രാമയ വല ചല ചല ചല വൽഗ വൽഗ ഗല ഗല ഗുലു ഗുലു ഗർജ ഗർജ രാജ രാജഹംസ രാജഹംസ ജ്വല ജ്വല പ്രജ്വല പ്രജ്വല ജല്പ ജല്പ മഥ മഥ മർദയ മർദയ ഹും ഹും ഹ്രഃ ശിരോലലാടചക്ഷുർമുഖോഷ്ഠദന്തതാലുജിഹ്വാഹനുഗ്രീവാബാഹുകരവക്ഷഃസ്ഥലോദരനാഭിപൃഷ്ഠഗുദഗുഹ്യകട്യോരുജാനുജംഘാഗുൽഫപാദേഷു സർവാംഗേഷു ഛിന്ധി ഛിന്ധി ഭിന്ധി ഭിന്ധി ത്രാസയ ത്രാസയ മാരയ മാരയ ഹ്രൗം സഹസ്രാരഹും ഫട് സ്വാഹാ

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |