സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നരസിംഹമന്ത്രം

Quiz

മലയാളത്തില്‍ ഭാഗവതം രചിച്ചതാര് ?

ഓം ക്ഷ്രൗം ഝ്രൗം സൗഃ ജ്വാലാജ്വലജ്ജടിലമുഖായ ജ്വാലാനൃസിംഹായ ലലലല ഗൃഹ്ണ ഗൃഹ്ണ സ്ഫുട സ്ഫുട സ്ഫോടയ സ്ഫോടയ മട മട മോടയ മോടയ ലോടയ ലോടയ ഭ്രമ ഭ്രമ ഭ്രാമയ ഭ്രാമയ വല ചല ചല ചല വൽഗ വൽഗ ഗല ഗല ഗുലു ഗുലു ഗർജ ഗർജ രാജ രാജഹംസ രാജഹംസ ജ്വല ജ്വല പ്ര....

ഓം ക്ഷ്രൗം ഝ്രൗം സൗഃ ജ്വാലാജ്വലജ്ജടിലമുഖായ ജ്വാലാനൃസിംഹായ ലലലല ഗൃഹ്ണ ഗൃഹ്ണ സ്ഫുട സ്ഫുട സ്ഫോടയ സ്ഫോടയ മട മട മോടയ മോടയ ലോടയ ലോടയ ഭ്രമ ഭ്രമ ഭ്രാമയ ഭ്രാമയ വല ചല ചല ചല വൽഗ വൽഗ ഗല ഗല ഗുലു ഗുലു ഗർജ ഗർജ രാജ രാജഹംസ രാജഹംസ ജ്വല ജ്വല പ്രജ്വല പ്രജ്വല ജല്പ ജല്പ മഥ മഥ മർദയ മർദയ ഹും ഹും ഹ്രഃ ശിരോലലാടചക്ഷുർമുഖോഷ്ഠദന്തതാലുജിഹ്വാഹനുഗ്രീവാബാഹുകരവക്ഷഃസ്ഥലോദരനാഭിപൃഷ്ഠഗുദഗുഹ്യകട്യോരുജാനുജംഘാഗുൽഫപാദേഷു സർവാംഗേഷു ഛിന്ധി ഛിന്ധി ഭിന്ധി ഭിന്ധി ത്രാസയ ത്രാസയ മാരയ മാരയ ഹ്രൗം സഹസ്രാരഹും ഫട് സ്വാഹാ

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |