ശക്തിക്കും പുരോഗതിക്കും വേദമന്ത്രം

34.2K
1.2K

Comments

tbq8n
ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായതും ജ്ഞാനവർ ദ്ധകവുമാണ്.🌞 -രേഷ്മ നായർ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

ഈ മന്ത്രം ധൈര്യവും ഉണർവും നൽകുന്നു. 🌷 -സതി നായർ

മനസ്സിനെ നിറയ്ക്കുന്ന മന്ത്രം. -സിന്ധു രാജ്0

ഒരുപാട് ഇഷ്ടം - നിതിൻ രാജേന്ദ്രൻ

Read more comments

ഗായത്രീമന്ത്രത്തിന്‍റെ ദേവതയാര്?

സവിതാവ്. സൂര്യന്‍റെ സൃഷ്ട്യുന്മുഖമായ ഭാവമാണ് സവിതാവ്. ശ്രേഷ്ഠനായ സവിതാവ് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ എന്നതാണ് ഗായത്രിയിലെ പ്രാര്‍ഥന. ഗായത്രീമന്ത്രം ജപിച്ചാല്‍ വരുന്ന സാന്നിദ്ധ്യം സവിതാവിന്‍റേതാണെങ്കിലും മന്ത്രത്തിന്‍റെ ശക്തിയ്ക്ക് ദേവീസങ്കല്പമാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ഋഷിമാരില്‍ പ്രഥമനാര്?

ചാക്ഷുഷ മന്വന്തരത്തിന്‍റെയൊടുവില്‍ വരുണന്‍ നടത്തിയ യാഗത്തില്‍ ഹോമാഗ്നിയില്‍ നിന്നുമാണ് ഭൂമിയില്‍ ഋഷിമാര്‍ ജന്മമെടുത്തത്. അവരില്‍ പ്രഥമന്‍ ഭൃഗു മഹര്‍ഷിയായിരുന്നു.

Quiz

ക്ഷേത്രനടയില്‍ ചെയ്യുന്ന സത്യം വ്യാപാരക്കരാറായി മാനിച്ചിരുന്ന ക്ഷേത്രമേത് ?

അസ്മിൻ വസു വസവോ ധാരയന്ത്വിന്ദ്രഃ പൂഷാ വരുണോ മിത്രോ അഗ്നിഃ . ഇമമാദിത്യാ ഉത വിശ്വേ ച ദേവാ ഉത്തരസ്മിൻ ജ്യോതിഷി ധാരയന്തു ..1.. അസ്യ ദേവാഃ പ്രദിശി ജ്യോതിരസ്തു സൂര്യോ അഗ്നിരുത വാ ഹിരണ്യം . സപത്നാ അസ്മദധരേ ഭവന്തൂത്തമം നാകമധി ....

അസ്മിൻ വസു വസവോ ധാരയന്ത്വിന്ദ്രഃ പൂഷാ വരുണോ മിത്രോ അഗ്നിഃ .
ഇമമാദിത്യാ ഉത വിശ്വേ ച ദേവാ ഉത്തരസ്മിൻ ജ്യോതിഷി ധാരയന്തു ..1..
അസ്യ ദേവാഃ പ്രദിശി ജ്യോതിരസ്തു സൂര്യോ അഗ്നിരുത വാ ഹിരണ്യം .
സപത്നാ അസ്മദധരേ ഭവന്തൂത്തമം നാകമധി രോഹയേമം ..2..
യേനേന്ദ്രായ സമഭരഃ പയാംസ്യുത്തമേന ബ്രഹ്മണാ ജാതവേദഃ .
തേന ത്വമഗ്ന ഇഹ വർധയേമം സജാതാനാം ശ്രൈഷ്ഠ്യ ആ ധേഹ്യേനം ..3..
ഐഷാം യജ്ഞമുത വർചോ ദദേഽഹം രായസ്പോഷമുത ചിത്താന്യഗ്നേ .
സപത്നാ അസ്മദധരേ ഭവന്തൂത്തമം നാകമധി രോഹയേമം ..4..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |