ശക്തിക്കും പുരോഗതിക്കും വേദമന്ത്രം

അസ്മിൻ വസു വസവോ ധാരയന്ത്വിന്ദ്രഃ പൂഷാ വരുണോ മിത്രോ അഗ്നിഃ . ഇമമാദിത്യാ ഉത വിശ്വേ ച ദേവാ ഉത്തരസ്മിൻ ജ്യോതിഷി ധാരയന്തു ..1.. അസ്യ ദേവാഃ പ്രദിശി ജ്യോതിരസ്തു സൂര്യോ അഗ്നിരുത വാ ഹിരണ്യം . സപത്നാ അസ്മദധരേ ഭവന്തൂത്തമം നാകമധി ....

അസ്മിൻ വസു വസവോ ധാരയന്ത്വിന്ദ്രഃ പൂഷാ വരുണോ മിത്രോ അഗ്നിഃ .
ഇമമാദിത്യാ ഉത വിശ്വേ ച ദേവാ ഉത്തരസ്മിൻ ജ്യോതിഷി ധാരയന്തു ..1..
അസ്യ ദേവാഃ പ്രദിശി ജ്യോതിരസ്തു സൂര്യോ അഗ്നിരുത വാ ഹിരണ്യം .
സപത്നാ അസ്മദധരേ ഭവന്തൂത്തമം നാകമധി രോഹയേമം ..2..
യേനേന്ദ്രായ സമഭരഃ പയാംസ്യുത്തമേന ബ്രഹ്മണാ ജാതവേദഃ .
തേന ത്വമഗ്ന ഇഹ വർധയേമം സജാതാനാം ശ്രൈഷ്ഠ്യ ആ ധേഹ്യേനം ..3..
ഐഷാം യജ്ഞമുത വർചോ ദദേഽഹം രായസ്പോഷമുത ചിത്താന്യഗ്നേ .
സപത്നാ അസ്മദധരേ ഭവന്തൂത്തമം നാകമധി രോഹയേമം ..4..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |