സമ്പത്തിനായി മഹാലക്ഷ്മി മന്ത്രം

Quiz

ഇന്ദ്രനായ നഹുഷനെ ശപിച്ച് മലമ്പാമ്പാക്കിയതാര് ?

ഓം നമഃ കമലവാസിന്യൈ സ്വാഹാ .....

ഓം നമഃ കമലവാസിന്യൈ സ്വാഹാ .

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |