ദുർഗ്ഗാ മന്ത്രം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാന്‍

ദും ജ്വാലാമാലിനി വിദ്മഹേ മഹാശൂലിനി ധീമഹി . തന്നോ ദുർഗിഃ പ്രചോദയാത് ......

ദും ജ്വാലാമാലിനി വിദ്മഹേ മഹാശൂലിനി ധീമഹി .
തന്നോ ദുർഗിഃ പ്രചോദയാത് ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |