ദുഷ്ടശക്തികളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നരസിംഹ മന്ത്രം

കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ -
1. ദുരാത്മാക്കളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം
2. അപകടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം
3. ഭയമില്ലായ്മ

33.4K
1.3K

Comments

6w38u
മാങ്ങാനത്തപ്പാ ശരണം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഭഗവാനെ ശരണം 😌🙏 -Sindhu Shivakumar

നരസിംഹമൂർത്തി കാത്തു കൊള്ളണമേ നാരായണ 🙏 -Ambili P

ഓം നമോ നൃസിംഹമൂർത്തയേ നമഃ 🙏🙏 -Ratheesh R

ധൈര്യത്തിനുള്ള നല്ല മന്ത്രം.....❤️😇 -Appukkuttan

ഞാൻ തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ🙏🙏🙏 -Devan

Read more comments

ആരാണ് വേദം രചിച്ചത്?

വേദം അപൗരുഷേയമാണ്. ആരും രചിച്ചതല്ലാ. ഋഷികള്‍ വഴി മന്ത്രരൂപത്തില്‍ പ്രകടമായ അനന്തവും പരമവുമായ ജ്ഞാനത്തിനെയാണ് വേദം എന്ന് പറയുന്നത്.

ഹനുമാൻ ചാലിസയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഗുണങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഗോസ്വാമി തുളസീദാസ് ജി രചിച്ച ഒരു ഭക്തിഗീതമാണ് ഹനുമാൻ ചാലിസ. സംരക്ഷണം, ധൈര്യം, അനുഗ്രഹം എന്നിവ ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് അത് പാരായണം ചെയ്യാം.

Quiz

ഏത് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനുശേഷമാണ് കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍ തന്‍റെ കൃതികളെല്ലാം രചിച്ചത് ?

ഓം നമോ ഭഗവതേ രൗദ്രരൂപായ പിംഗലലോചനായ വജ്രനഖായ വജ്രദംഷ്ട്രകരാലവദനായ ഗാർഹ്യസാഹവനീയദക്ഷിണാഗ്ന്യന്തകകരാലവക്ത്രായ ബ്രഹ്മരാക്ഷസസംഹരണായ പ്രഹ്ലാദരക്ഷകസ്തംഭോദ്ഭവായ ഓം ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രൂം ഹ്രൈം ഹ്രൗം ഹ്രഃ ഹന ഹന ദഹ ദഹ ഘേം ഘേം ഘേം ....

ഓം നമോ ഭഗവതേ രൗദ്രരൂപായ പിംഗലലോചനായ വജ്രനഖായ വജ്രദംഷ്ട്രകരാലവദനായ ഗാർഹ്യസാഹവനീയദക്ഷിണാഗ്ന്യന്തകകരാലവക്ത്രായ ബ്രഹ്മരാക്ഷസസംഹരണായ പ്രഹ്ലാദരക്ഷകസ്തംഭോദ്ഭവായ ഓം ഹ്രാം ഹ്രീം ഹ്രൂം ഹ്രൈം ഹ്രൗം ഹ്രഃ ഹന ഹന ദഹ ദഹ ഘേം ഘേം ഘേം വജ്രനൃസിംഹായ ആത്മരക്ഷകായ ആത്മമന്ത്ര-ആത്മയന്ത്ര-ആത്മതന്ത്രരക്ഷണായ ഓം ഹാം ലം ലം ലം ശ്രീവീരപ്രലയകാലനൃസിംഹായ രാജഭയചോരഭയം ദുഷ്ടഭയം സകലഭയം ഉച്ചാടനായ ഓം ക്ലാം ക്ലീം ക്ലൂം ക്ലൈം ക്ലൗം ക്ലഃ വജ്രദംഷ്ട്രായ സർവശത്രൂൻ ബ്രഹ്മഗ്രഹാൻ പിശാചഗ്രഹാൻ ശാകിനീഗ്രഹാൻ ഡാകിനീഗ്രഹാൻ മാരയ മാരയ കീലയ കീലയ ഛേദയ ഛേദയ യത്മലം ചൂരയ ലപമലം ചൂരയ ശവമലം ചൂരയ സർവമലം ചൂരയ അവമലം ചൂരയ ഓം ക്ലാം ക്ലീം ക്ലൂം ക്ലൈം ക്ലൗം ക്ലഃ ലം ലം ലം ശ്രീവീരനൃസിംഹായ ഇന്ദ്രദിശം ബന്ധ ബന്ധ വജ്രനഖായ അഗ്നിദിശം ബന്ധ ബന്ധ ജ്വാലാവക്ത്രായ യമദിശം ബന്ധ ബന്ധ കരാലദംഷ്ട്രായ നൈർഋതോദിശം ബന്ധ ബന്ധ പിംഗലാക്ഷായ വരുണദിശം ബന്ധ ബന്ധ ഊർധ്വനഖായ വായവ്യദിശം ബന്ധ ബന്ധ നീലകണ്ഠായ കുബേരദിശം ബന്ധ ബന്ധ ജ്വലത്കേശായ ഈശാനീം ദിശം ബന്ധ ബന്ധ ഊർധ്വബാഹവേ ഊർധ്വദിശം ബന്ധ ബന്ധ ആധാരരൂപായ പാതാലദിശം ബന്ധ ബന്ധ കനകശ്യപസംഹരണായ ആകാശദിശം ബന്ധ ബന്ധ ഉഗ്രദേഹായ അന്തരിക്ഷദിശം ബന്ധ ബന്ധ ഭക്തജനപാലകായ സ്തംഭോദ്ഭവായ സർവദിശഃ ബന്ധ ബന്ധ ഘാം ഘാം ഘാം ഘീം ഘീം ഘീം ഘൂം ഘൂം ഘൂം ഘൈം ഘൈം ഘൈം ഘൗം ഘൗം ഘൗം ഘഃ ഘഃ ഘഃ ശാകിനീഗ്രഹം ഡാകിനീഗ്രഹം ബ്രഹ്മരാക്ഷസഗ്രഹം സർവഗ്രഹാൻ ബാലഗ്രഹം ഭൂതഗ്രഹം പ്രേതഗ്രഹം പിശാചഗ്രഹം ഈരകോടയോഗഗ്രഹം വൈരിഗ്രഹം കാലപാപഗ്രഹം മധ്യവീരഗ്രഹം കൂഷ്മാണ്ഡഗ്രഹം മലഭക്ഷകഗ്രഹം രക്തദുർഗഗ്രഹം ശ്മശാനദുർഗഗ്രഹം കാമിനീഗ്രഹം മോഹിനീഗ്രഹം ഛേദിഗ്രഹം ഛിന്ദിഗ്രഹം ക്ഷേത്രഗ്രഹം മൂകഗ്രഹം ജ്വരഗ്രഹം സർവഗ്രഹം ഈശ്വരദേവതാഗ്രഹം കാലഭൈരവഗ്രഹം വീരഭദ്രഗ്രഹം അഗ്നിദിഗ്യമദിഗ്ഗ്രഹം സർവദുഷ്ടഗ്രഹാൻ നാശയ നാശയ നാശയ ഭൂതപ്രേതപിശാചഗ്രഹാൻ നാശയ നാശയ നാശയ ബ്രഹ്മരാക്ഷസഗ്രഹാൻ ഛേദയ ഛേദയ ഛേദയ സർവഗ്രഹാൻ നിർമൂലയ നിർമൂലയ നിർമൂലയ ഓം നമോ ഭഗവതേ വീരനൃസിംഹായ വീരദേവതായൈ ഗ്രഹം കരാലഗ്രഹം ദുഷ്ടദേവതാഗ്രഹം ഉഗ്രഗ്രഹം കാലഭൈരവഗ്രഹം രണഗ്രഹം ദുർഗഗ്രഹം പ്രലയകാലഗ്രഹം മഹാകാലഗ്രഹം യോഗഗ്രഹം ഭേദഗ്രഹം ശംഖിനീഗ്രഹം മഹാബാഹുഗ്രഹം ഇന്ദ്രാദിദേവതാഗ്രഹം ഖണ്ഡയ ഖണ്ഡയ ഖണ്ഡയ ഓം നമോ ഭഗവതേ കരാലദംഷ്ട്രായ കിന്നരകിമ്പുരുഷഗരുഡഗന്ധർവവിദ്യാധരാൻ ദിശോഗ്രഹാൻ സ്തംഭയ സ്തംഭയ സ്തംഭയ ഗദാധരായ ശംഖചക്രശാർങ്ഗധരായ ആത്മസംരക്ഷണായ ഛേദിൻ അനന്തകണ്ഠ ഹിരണ്യകശിപുസംഹരണായ പ്രഹ്ലാദവരപ്രദായ ദേവതാപ്രതിപാലകായ രുദ്രസഖായ രുദ്രമുഖായ സ്തംഭോദ്ഭവായ നാരസിംഹായ ജ്വാലാദാഹകായ മഹാബലായ ശ്രീലക്ഷ്മീനൃസിംഹായ യോഗാവതാരായ യോഗപാവനായ പരാൻ ഛേദയ ഛേദയ ഛേദയ ഭാർഗവക്ഷേത്രപീഠ ഭോഗാനന്ദ സർവജനഗ്രഥിത ബ്രഹ്മരുദ്രാദിപൂജിതവജ്രനഖായ ഋഗ്യജുഃസാമാഥർവണവേദപ്രതിപാലനായ ഋഷിജനവന്ദിതായ ദയാംബുധേ ലം ലം ലം ശ്രീനൃസിംഹായ ഘേം ഘേം ഘേം കുരു കുരു കുരു ക്ഷം ക്ഷം ക്ഷം മാം രക്ഷ രക്ഷ രക്ഷ ഹും ഹും ഫട് സ്വാഹാ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |