ദുഷ്ടശക്തികളിൽനിന്നും സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മന്ത്രം

സ്തുവാനമഗ്ന ആ വഹ യാതുധാനം കിമീദിനം . ത്വം ഹി ദേവ വന്ദിതോ ഹന്താ ദസ്യോർബഭൂവിഥ ..1.. ആജ്യസ്യ പരമേഷ്ഠിൻ ജാതവേദസ്തനൂവശിൻ . അഗ്നേ തൗലസ്യ പ്രാശാന യാതുധാനാൻ വി ലാപയ ..2.. വി ലപന്തു യാതുധാനാ അത്ത്രിണോ യേ കിമീദിനഃ . അഥേദമഗ്നേ നോ ....

സ്തുവാനമഗ്ന ആ വഹ യാതുധാനം കിമീദിനം .
ത്വം ഹി ദേവ വന്ദിതോ ഹന്താ ദസ്യോർബഭൂവിഥ ..1..
ആജ്യസ്യ പരമേഷ്ഠിൻ ജാതവേദസ്തനൂവശിൻ .
അഗ്നേ തൗലസ്യ പ്രാശാന യാതുധാനാൻ വി ലാപയ ..2..
വി ലപന്തു യാതുധാനാ അത്ത്രിണോ യേ കിമീദിനഃ .
അഥേദമഗ്നേ നോ ഹവിരിന്ദ്രശ്ച പ്രതി ഹര്യതം ..3..
അഗ്നിഃ പൂർവ ആ രഭതാം പ്രേന്ദ്രോ നുദതു ബാഹുമാൻ .
ബ്രവീതു സർവോ യാതുമാൻ അയമസ്മീത്യേത്യ ..4..
പശ്യാമ തേ വീര്യം ജാതവേദഃ പ്ര ണോ ബ്രൂഹി യാതുധാനാൻ നൃചക്ഷഃ .
ത്വയാ സർവേ പരിതപ്താഃ പുരസ്താത്ത ആ യന്തു പ്രബ്രുവാണാ ഉപേദം ..5..
ആ രഭസ്വ ജാതവേദോഽസ്മാകാർഥായ ജജ്ഞിഷേ .
ദൂതോ നോ അഗ്നേ ഭൂത്വാ യാതുധാനാൻ വി ലാപയ ..6..
ത്വമഗ്നേ യാതുധാനാൻ ഉപബദ്ധാമിഹാ വഹ .
അഥൈഷാമിന്ദ്രോ വജ്രേണാപി ശീർഷാണി വൃശ്ചതു ..7..
ഇദം ഹവിര്യാതുധാനാൻ നദീ ഫേനമിവാ വഹത്.
യ ഇദം സ്ത്രീ പുമാൻ അകരിഹ സ സ്തുവതാം ജനഃ ..1..
അയം സ്തുവാന ആഗമദിമം സ്മ പ്രതി ഹര്യത .
ബൃഹസ്പതേ വശേ ലബ്ധ്വാഗ്നീഷോമാ വി വിധ്യതം ..2..
യാതുധാനസ്യ സോമപ ജഹി പ്രജാം നയസ്വ ച .
നി സ്തുവാനസ്യ പാതയ പരമക്ഷ്യുതാവരം ..3..
യത്രൈഷാമഗ്നേ ജനിമാനി വേത്ഥ ഗുഹാ സതാമത്ത്രിണാം ജാതവേദഃ .
താംസ്ത്വം ബ്രഹ്മണാ വാവൃധാനോ ജഹ്യേഷാം ശതതർഹമഗ്നേ ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |