സന്തോഷത്തിനുള്ള മന്ത്രം

സന്ത്വാ സിഞ്ചാമി യജുഷാ പ്രജാമായുർധനഞ്ച. രോചനോ രോചമാനഃ ശോഭനഃ ശോഭമാനഃ കല്യാണഃ......

സന്ത്വാ സിഞ്ചാമി യജുഷാ പ്രജാമായുർധനഞ്ച.
രോചനോ രോചമാനഃ ശോഭനഃ ശോഭമാനഃ കല്യാണഃ..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |