തടസ്സങ്ങള്‍ നീങ്ങുവാനുള്ള മന്ത്രം

Only audio above. Video with lyrics below.

 

Mantra for removal of obstacles

 

 

 

 

തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ വക്രതുണ്ഡായ ധീമഹി തന്നോ ദന്തിഃ പ്രചോദയാത്....

തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ വക്രതുണ്ഡായ ധീമഹി
തന്നോ ദന്തിഃ പ്രചോദയാത്

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |