തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ വക്രതുണ്ഡായ ധീമഹി തന്നോ ദന്തിഃ പ്രചോദയാത്....

തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ വക്രതുണ്ഡായ ധീമഹി
തന്നോ ദന്തിഃ പ്രചോദയാത്

Audios

1

1

Copyright © 2021 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Vedahdara - Personalize
Active Visitors:
2445771