അറിവിനും വിജയത്തിനും ശ്രീവിദ്യാ ദേവിയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും മന്ത്രം

ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം കഏഈലഹ്രീം കൃഷ്ണായ ഹസകഹലഹ്രീം ഗോവിന്ദായ സകലഹ്രീം ഗോപീജനവല്ലഭായ കഏഈലഹ്രീം ഹസകഹലഹ്രീം സകലഹ്രീം സ്വാഹാ....

ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം കഏഈലഹ്രീം കൃഷ്ണായ ഹസകഹലഹ്രീം ഗോവിന്ദായ സകലഹ്രീം ഗോപീജനവല്ലഭായ കഏഈലഹ്രീം ഹസകഹലഹ്രീം സകലഹ്രീം സ്വാഹാ

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |