ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനുള്ള മന്ത്രം

ഇദം ജനാസോ വിദഥ മഹദ്ബ്രഹ്മ വദിഷ്യതി . ന തത്പൃഥിവ്യാം നോ ദിവി യേന പ്രാണന്തി വീരുധഃ ..1.. അന്തരിക്ഷ ആസാം സ്ഥാമ ശ്രാന്തസദാമിവ . ആസ്ഥാനമസ്യ ഭൂതസ്യ വിദുഷ്ടദ്വേധസോ ന വാ ..2.. യദ്രോദസീ രേജമാനേ ഭൂമിശ്ച നിരതക്ഷതം . ആർദ്രം തദദ്യ ....

ഇദം ജനാസോ വിദഥ മഹദ്ബ്രഹ്മ വദിഷ്യതി .
ന തത്പൃഥിവ്യാം നോ ദിവി യേന പ്രാണന്തി വീരുധഃ ..1..
അന്തരിക്ഷ ആസാം സ്ഥാമ ശ്രാന്തസദാമിവ .
ആസ്ഥാനമസ്യ ഭൂതസ്യ വിദുഷ്ടദ്വേധസോ ന വാ ..2..
യദ്രോദസീ രേജമാനേ ഭൂമിശ്ച നിരതക്ഷതം .
ആർദ്രം തദദ്യ സർവദാ സമുദ്രസ്യേവ ശ്രോത്യാഃ ..3..
വിശ്വമന്യാമഭീവാര തദന്യസ്യാമധി ശ്രിതം .
ദിവേ ച വിശ്വവേദസേ പൃഥിവ്യൈ ചാകരം നമഃ ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |