ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനുള്ള മന്ത്രം

52.5K

Comments

ksnjc
ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

ഈ മന്ത്രം ധൈര്യവും ഉണർവും നൽകുന്നു. 🌷 -സതി നായർ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. -പൗർണ്ണമി

വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്ന മന്ത്രം. 🙏🙏🙏 -രമേശൻ നായർ

വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

Read more comments

സത്യം പരം ധീമഹി എന്നതിലെ സത്യം എന്താണ്?

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആ പരമമായ സത്യം.

സ്ത്രീ-ഋഷികളെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്?

ഋഷികാ.

Quiz

ദിവ്യായുധങ്ങള്‍ക്കായി തപസനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന അര്‍ജുനനെ കൊല്ലാന്‍ ദുര്യോധനന്‍ അയച്ച അസുരനാര് ?

ഇദം ജനാസോ വിദഥ മഹദ്ബ്രഹ്മ വദിഷ്യതി . ന തത്പൃഥിവ്യാം നോ ദിവി യേന പ്രാണന്തി വീരുധഃ ..1.. അന്തരിക്ഷ ആസാം സ്ഥാമ ശ്രാന്തസദാമിവ . ആസ്ഥാനമസ്യ ഭൂതസ്യ വിദുഷ്ടദ്വേധസോ ന വാ ..2.. യദ്രോദസീ രേജമാനേ ഭൂമിശ്ച നിരതക്ഷതം . ആർദ്രം തദദ്യ ....

ഇദം ജനാസോ വിദഥ മഹദ്ബ്രഹ്മ വദിഷ്യതി .
ന തത്പൃഥിവ്യാം നോ ദിവി യേന പ്രാണന്തി വീരുധഃ ..1..
അന്തരിക്ഷ ആസാം സ്ഥാമ ശ്രാന്തസദാമിവ .
ആസ്ഥാനമസ്യ ഭൂതസ്യ വിദുഷ്ടദ്വേധസോ ന വാ ..2..
യദ്രോദസീ രേജമാനേ ഭൂമിശ്ച നിരതക്ഷതം .
ആർദ്രം തദദ്യ സർവദാ സമുദ്രസ്യേവ ശ്രോത്യാഃ ..3..
വിശ്വമന്യാമഭീവാര തദന്യസ്യാമധി ശ്രിതം .
ദിവേ ച വിശ്വവേദസേ പൃഥിവ്യൈ ചാകരം നമഃ ..4..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |