ഗർഭ രക്ഷാംബികാ സ്തോത്രം

30.1K

Comments

nzbsu
ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പ്രചോദനവും ഉണർവുമുണ്ടാകുന്നു 🌈 -സുധീഷ് ബാബു

മനസ്സിന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന മന്ത്രം. 🌈 -മഞ്ജു കൃഷ്ണൻ

അറിവിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെ യാണ് വേദ ധാര.. ജീവിതം ധന്യ മാക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും വേണ്ട. അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആയി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ശെരിയായവഴി കാണിച്ചു തരുന്നു വേദധാര.. അതിലൂടെ നടക്കാനായി എനിക്ക് ഭഗവത് കൃപ ഉണ്ടാവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. -user_67we

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം അറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . നന്ദി 🌈 -സുധീർ വർമ്മ

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

Read more comments

ഋഷിയും മുനിയും ഒന്നുതന്നെയാണോ?

പരമസത്യമായ മന്ത്രങ്ങളെ ആദ്യമായി കണ്ടവരാണ് ഋഷിമാര്‍. അവര്‍ വഴിയാണ് ജ്ഞാനം പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടത്. മനനം ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ളവരെയാണ് മുനി എന്ന് പറയുന്നത്. മുനിമാര്‍ക്ക് അഗാധമായ ജ്ഞാനവും വാക്കുകള്‍ക്കുമേല്‍ നിയന്ത്രണവുമുണ്ടായിരിക്കും

Quiz

ഹലായുധന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര് ?

വാപീതടേ വാമഭാഗേ വാമദേവസ്യ ദേവീ സ്ഥിതാ വന്ദ്യമാനാ. മാന്യാ വരേണ്യാ വദന്യാ പാഹി ഗർഭസ്ഥജന്തൂൻ തഥാ ഭക്തലോകാൻ. ശ്രീഗർഭരക്ഷാപുരേ യാ ദിവ്യസൗന്ദര്യയുക്താ സുമംഗല്യഗാത്രീ. ധാത്രീ ജനീത്രീ ജനാനാം ദിവ്യരൂപാം ദയാർദ്രാം മനോജ്....

വാപീതടേ വാമഭാഗേ വാമദേവസ്യ ദേവീ സ്ഥിതാ വന്ദ്യമാനാ.
മാന്യാ വരേണ്യാ വദന്യാ പാഹി ഗർഭസ്ഥജന്തൂൻ തഥാ ഭക്തലോകാൻ.
ശ്രീഗർഭരക്ഷാപുരേ യാ ദിവ്യസൗന്ദര്യയുക്താ സുമംഗല്യഗാത്രീ.
ധാത്രീ ജനീത്രീ ജനാനാം ദിവ്യരൂപാം ദയാർദ്രാം മനോജ്ഞാം ഭജേ ത്വാം.
ആഷാഢമാസേ സുപുണ്യേ ശുക്രവാരേ സുഗന്ധേന ഗന്ധേന ലിപ്താം.
ദിവ്യാംബരാകല്പവേഷാം വാജപേയാദിയജ്ഞേഷു ഭക്ത്യാ സുദൃഷ്ടാം.
കല്യാണധാത്രീം നമസ്യേ വേദികാം ച സ്ത്രിയോ ഗർഭരക്ഷാകരീം ത്വാം.
ബാലൈഃ സദാ സേവിതാംഘ്രിം ഗർഭരക്ഷാർഥ - മാരാദുപൈതു പ്രപീഠം.
ബ്രഹ്മോത്സവേ വിപ്രവേദ്യാം വാദ്യഘോഷേണ തുഷ്ടാം രഥേ സന്നിവിഷ്ടാം.
സർവാർഥദാത്രീം ഭജേഹം ദേവവൃന്ദൈരപീഽഡ്യാം ജഗന്മാതരം ത്വാം.
ഏതത്കൃതം സ്തോത്രരത്നം ഗർഭരക്ഷാർഥമാതൃപ്ത ബാലാംബികായാഃ.
നിത്യം പഠേദ്യസ്തു ഭക്ത്യാ പുത്രപൗത്രാദിഭാഗ്യം ഭവേത്തസ്യ നിത്യം.
ശ്രീദേവിമാതർനമസ്തേ.

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |