ഗർഭ രക്ഷാംബികാ സ്തോത്രം

ഋഷിയും മുനിയും ഒന്നുതന്നെയാണോ?

പരമസത്യമായ മന്ത്രങ്ങളെ ആദ്യമായി കണ്ടവരാണ് ഋഷിമാര്‍. അവര്‍ വഴിയാണ് ജ്ഞാനം പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടത്. മനനം ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ളവരെയാണ് മുനി എന്ന് പറയുന്നത്. മുനിമാര്‍ക്ക് അഗാധമായ ജ്ഞാനവും വാക്കുകള്‍ക്കുമേല്‍ നിയന്ത്രണവുമുണ്ടായിരിക്കും

Quiz

ഹലായുധന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര് ?

വാപീതടേ വാമഭാഗേ വാമദേവസ്യ ദേവീ സ്ഥിതാ വന്ദ്യമാനാ. മാന്യാ വരേണ്യാ വദന്യാ പാഹി ഗർഭസ്ഥജന്തൂൻ തഥാ ഭക്തലോകാൻ. ശ്രീഗർഭരക്ഷാപുരേ യാ ദിവ്യസൗന്ദര്യയുക്താ സുമംഗല്യഗാത്രീ. ധാത്രീ ജനീത്രീ ജനാനാം ദിവ്യരൂപാം ദയാർദ്രാം മനോജ്....

വാപീതടേ വാമഭാഗേ വാമദേവസ്യ ദേവീ സ്ഥിതാ വന്ദ്യമാനാ.
മാന്യാ വരേണ്യാ വദന്യാ പാഹി ഗർഭസ്ഥജന്തൂൻ തഥാ ഭക്തലോകാൻ.
ശ്രീഗർഭരക്ഷാപുരേ യാ ദിവ്യസൗന്ദര്യയുക്താ സുമംഗല്യഗാത്രീ.
ധാത്രീ ജനീത്രീ ജനാനാം ദിവ്യരൂപാം ദയാർദ്രാം മനോജ്ഞാം ഭജേ ത്വാം.
ആഷാഢമാസേ സുപുണ്യേ ശുക്രവാരേ സുഗന്ധേന ഗന്ധേന ലിപ്താം.
ദിവ്യാംബരാകല്പവേഷാം വാജപേയാദിയജ്ഞേഷു ഭക്ത്യാ സുദൃഷ്ടാം.
കല്യാണധാത്രീം നമസ്യേ വേദികാം ച സ്ത്രിയോ ഗർഭരക്ഷാകരീം ത്വാം.
ബാലൈഃ സദാ സേവിതാംഘ്രിം ഗർഭരക്ഷാർഥ - മാരാദുപൈതു പ്രപീഠം.
ബ്രഹ്മോത്സവേ വിപ്രവേദ്യാം വാദ്യഘോഷേണ തുഷ്ടാം രഥേ സന്നിവിഷ്ടാം.
സർവാർഥദാത്രീം ഭജേഹം ദേവവൃന്ദൈരപീഽഡ്യാം ജഗന്മാതരം ത്വാം.
ഏതത്കൃതം സ്തോത്രരത്നം ഗർഭരക്ഷാർഥമാതൃപ്ത ബാലാംബികായാഃ.
നിത്യം പഠേദ്യസ്തു ഭക്ത്യാ പുത്രപൗത്രാദിഭാഗ്യം ഭവേത്തസ്യ നിത്യം.
ശ്രീദേവിമാതർനമസ്തേ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |