കുടുംബത്തിലെ ഐക്യത്തിനുള്ള മന്ത്രം

ഓം രാം രാമായ നമഃ. ഓം ലം ലക്ഷ്മണായ നമഃ. ഓം ഭം ഭരതായ. ഓം ശം ശത്രുഘ്നായ നമഃ.....

ഓം രാം രാമായ നമഃ. ഓം ലം ലക്ഷ്മണായ നമഃ. ഓം ഭം ഭരതായ. ഓം ശം ശത്രുഘ്നായ നമഃ.

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |