കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സ്കന്ദാപസ്മാര മന്ത്രം

സ്കന്ദാപസ്മാരസഞ്ജ്ഞോ യഃ സ്കന്ദസ്യ ദയിതഃ സഖാ വിശാഖസഞ്ജ്ഞശ്ച ശിശോഃ ശിവോഽസ്തു വികൃതാനനഃ....

സ്കന്ദാപസ്മാരസഞ്ജ്ഞോ യഃ സ്കന്ദസ്യ ദയിതഃ സഖാ
വിശാഖസഞ്ജ്ഞശ്ച ശിശോഃ ശിവോഽസ്തു വികൃതാനനഃ

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |