കാലസർപ്പ ദോഷ പരിഹാര മന്ത്രം

28.6K

Comments

fi3kz
Your content is truly unique and enlightening. Keep up the exceptional work. Many thanks.💐🙏 -K Jagan

❤️ this website❤️❤️ -Prema Menon

Marvelous! 💯❤️ -Keshav Divakar

Thanks preserving and sharing our rich heritage! 👏🏽🌺 -Saurav Garg

Glorious! 🌟✨ -user_tyi8

Read more comments

ഗുരുവായൂരിലെ കൊടിമരം

ഗുരുവായൂരിലെ ആദ്യത്തെ കൊടിമരം മലകുറുന്തോട്ടി കൊണ്ടുള്ളത് ആയിരുന്നു.

ദ്വാരകാധീശ ക്ഷേത്രം നിര്‍മ്മിച്ചതാര്?

ശീകൃഷ്ണന്‍റെ പ്രപൗത്രന്‍ വജ്രനാഭന്‍.

Quiz

ശ്രീരാമചരിതമാനസത്തില്‍ ഹരിയും ഹരനും ഒന്നാണെന്ന തത്ത്വം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ?

സർപരാജായ വിദ്മഹേ നാഗരാജായ ധീമഹി തന്നോഽനന്തഃ പ്രചോദയാത്....

സർപരാജായ വിദ്മഹേ നാഗരാജായ ധീമഹി തന്നോഽനന്തഃ പ്രചോദയാത്

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |