ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തിനുള്ള മന്ത്രം

ഓം ക്ലീം ജയന്തീ മംഗലാ കാലീ ഭദ്രകാലീ കപാലിനീ . ദുർഗാ ക്ഷമാ ശിവാ ധാത്രീ സ്വാഹാ സ്വധാ നമോഽസ്തു തേ ക്ലീം നമഃ ......

ഓം ക്ലീം ജയന്തീ മംഗലാ കാലീ ഭദ്രകാലീ കപാലിനീ .
ദുർഗാ ക്ഷമാ ശിവാ ധാത്രീ സ്വാഹാ സ്വധാ നമോഽസ്തു തേ ക്ലീം നമഃ ..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |