എല്ലായിടത്തും മാധുര്യമുള്ള അനുഭവങ്ങൾക്കായി മന്ത്രം

മധു വാതാ ഋതായതേ മധു ക്ഷരന്തി സിന്ധവഃ. മാധ്വീർനഃ സന്ത്വോഷധീഃ . മധു നക്തമുതോഷസി മധുമത്പാർഥിവഁ രജഃ. മധു ദ്യൗരസ്തു നഃ പിതാ.. മധുമാന്നോ വനസ്പതിർമധുമാഁ അസ്തു സൂര്യഃ. മാധ്വീർഗാവോ ഭവന്തു നഃ......

മധു വാതാ ഋതായതേ മധു ക്ഷരന്തി സിന്ധവഃ.
മാധ്വീർനഃ സന്ത്വോഷധീഃ .
മധു നക്തമുതോഷസി മധുമത്പാർഥിവഁ രജഃ.
മധു ദ്യൗരസ്തു നഃ പിതാ..
മധുമാന്നോ വനസ്പതിർമധുമാഁ അസ്തു സൂര്യഃ.
മാധ്വീർഗാവോ ഭവന്തു നഃ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |