എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ ദത്താത്രേയ മന്ത്രം

53.3K
1.0K

Comments

nra6n
ദത്താത്രേയ ഭഗവാനേ കാത്തുകൊള്ളണേ 🙏 -Roshan

കേരളത്തില് ദത്താത്രേയ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടൊ? -Jeena Narayanan

🙏🙏🙏🙏🌼🌼🌼🌼🌼🌼 -Srilakshmi

എനിക്ക് ആരരോഗ്യം തരണേ 🙏🌷 -Vasu

ഓം ദത്താത്രേയ നമഃ 🙏🙏 -ശശികുമാ൪

Read more comments

ആരാണ് വേദം രചിച്ചത്?

വേദം അപൗരുഷേയമാണ്. ആരും രചിച്ചതല്ലാ. ഋഷികള്‍ വഴി മന്ത്രരൂപത്തില്‍ പ്രകടമായ അനന്തവും പരമവുമായ ജ്ഞാനത്തിനെയാണ് വേദം എന്ന് പറയുന്നത്.

സത്യം പരം ധീമഹി എന്നതിലെ സത്യം എന്താണ്?

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആ പരമമായ സത്യം.

Quiz

വാല്മീകി രാമായണം എഴുതിയ സമയത്ത് ശ്രീരാമന്‍ ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നോ ?

ഓം ദത്താത്രേയായ നമഃ ദ്രാം ദത്താത്രേയായ നമഃ ദ്രാം ഓം ദത്താത്രേയായ നമഃ....

ഓം ദത്താത്രേയായ നമഃ
ദ്രാം ദത്താത്രേയായ നമഃ
ദ്രാം ഓം ദത്താത്രേയായ നമഃ

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |