രക്ഷയ്ക്കായുള്ള അഥർവവേദ മന്ത്രം

അസപത്നം പുരസ്താത്പശ്ചാൻ നോ അഭയം കൃതം . സവിതാ മാ ദക്ഷിണത ഉത്തരാൻ മാ ശചീപതിഃ ..1.. ദിവോ മാദിത്യാ രക്ഷതു ഭൂമ്യാ രക്ഷന്ത്വഗ്നയഃ . ഇന്ദ്രാഗ്നീ രക്ഷതാം മാ പുരസ്താദശ്വിനാവഭിതഃ ശർമ യച്ഛതാം . തിരശ്ചീൻ അഘ്ന്യാ രക്ഷതു ജാതവേദാ ഭ....

അസപത്നം പുരസ്താത്പശ്ചാൻ നോ അഭയം കൃതം .
സവിതാ മാ ദക്ഷിണത ഉത്തരാൻ മാ ശചീപതിഃ ..1..
ദിവോ മാദിത്യാ രക്ഷതു ഭൂമ്യാ രക്ഷന്ത്വഗ്നയഃ .
ഇന്ദ്രാഗ്നീ രക്ഷതാം മാ പുരസ്താദശ്വിനാവഭിതഃ ശർമ യച്ഛതാം .
തിരശ്ചീൻ അഘ്ന്യാ രക്ഷതു ജാതവേദാ ഭൂതകൃതോ മേ സർവതഃ സന്തു വർമ ..2..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |