എതിരാളികളുടെ മേൽ വിജയത്തിനുള്ള മന്ത്രം

60.9K
5.3K

Comments

zsxt8
വളരെ സുന്ദരവും വിവരസമ്പന്നമായിരിക്കുന്നു.🙏 -മനോജ്

വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്ന മന്ത്രം. 🙏🙏🙏 -രമേശൻ നായർ

ഈ മന്ത്രം കേട്ടാൽ മനസ്സിന് ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. 🕊️ -രാധിക സുനിൽ

നന്നായിരിക്കുന്നു🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 -പ്രണയ്

ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വിഷമങ്ങൾ മറന്നുപോകാൻ ഈ മന്ത്രം സഹായിക്കും. -മിനിമോൾ

Read more comments

മാ നോ വിദൻ വിവ്യാധിനോ മോ അഭിവ്യാധിനോ വിദൻ .
ആരാച്ഛരവ്യാ അസ്മദ്വിഷൂചീരിന്ദ്ര പാതയ ..
വിഷ്വഞ്ചോ അസ്മച്ഛരവഃ പതന്തു യേ അസ്താ യേ ചാസ്യാഃ .
ദൈവീർമനുഷ്യേഷവോ മമാമിത്രാൻ വി വിധ്യത ..
യോ നഃ സ്വോ യോ അരണഃ സജാത ഉത നിഷ്ട്യോ യോ അസ്മാമഭിദാസതി .
രുദ്രഃ ശരവ്യയൈതാൻ മമാമിത്രാൻ വി വിധ്യതു ..
യഃ സപത്നോ യോഽസപത്നോ യശ്ച ദ്വിഷൻ ഛപാതി നഃ .
ദേവാസ്തം സർവേ ധൂർവന്തു ബ്രഹ്മ വർമ മമാന്തരം ..
അദാരസൃദ്ഭവതു ദേവ സോമാസ്മിൻ യജ്ഞേ മരുതോ മൃഡതാ നഃ .
മാ നോ വിദദഭിഭാ മോ അശസ്തിർമാ നോ വിദദ്വൃജിനാ ദ്വേഷ്യാ യാ ..
യോ അദ്യ സേന്യോ വധോഽഘായൂനാമുദീരതേ .
യുവം തം മിത്രാവരുണാവസ്മദ്യാവയതം പരി ..
ഇതശ്ച യദമുതശ്ച യദ്വധം വരുണ യാവയ .
വി മഹച്ഛർമ യച്ഛ വരീയോ യാവയാ വധം ..
ശാസ ഇത്ഥാ മഹാമസ്യമിത്രസാഹോ അസ്തൃതഃ .
ന യസ്യ ഹന്യതേ സഖാ ന ജീയതേ കദാ ചന ..
സ്വസ്തിദാ വിശാം പതിർവൃത്രഹാ വിമൃധോ വശീ .
വൃഷേന്ദ്രഃ പുര ഏതു നഃ സോമപാ അഭയങ്കരഃ ..
വി ന ഇന്ദ്ര മൃധോ ജഹി നീചാ യച്ഛ പൃതന്യതഃ .
അധമം ഗമയാ തമോ യോ അസ്മാഁ അഭിദാസതി ..
വി രക്ഷോ വി മൃധോ ജഹി വി വൃത്രസ്യ ഹനൂ രുജ .
വി മന്യുമിന്ദ്ര വൃത്രഹന്ന് അമിത്രസ്യാഭിദാസതഃ ..
അപേന്ദ്ര ദ്വിഷതോ മനോഽപ ജിജ്യാസതോ വധം .
വി മഹച്ഛർമ യച്ഛ വരീയോ യാവയാ വധം ..

Knowledge Bank

കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലായത് എങ്ങനെ?

ഇംഗ്ളണ്ടില്‍ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ നടപ്പിലായ ട്യൂഡര്‍ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങള്‍ രാജഭരണത്തിന്‍റെ അധീനതയിലായി. 1810 നും 1819 നുമിടയില്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ - കൊച്ചി രാജ്യങ്ങളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരിയായിരുന്ന കേണല്‍ മണ്‍റോ ഇതിനെ അനുകരിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ സര്‍ക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടി. മലബാറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭരണത്തിലുമായി. ആ കാലയളവില്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വരുമാനം ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വസ്തുവകകളില്‍ നിന്നാണ് വന്നിരുന്നത് എന്ന് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഗാന്ധാരിക്ക് നൂറ് പുത്രന്മാരെ ലഭിച്ചത് എങ്ങനെ?

നൂറ് ശക്തരായ പുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഗാന്ധാരി വ്യാസ മുനിയോട് ഒരു വരം തേടി. വ്യാസൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ ഗർഭധാരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു നീണ്ട ഗർഭധാരണം ആയിരുന്നു. കുന്തിയുടെ പുത്രൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധാരി നിരാശയായി അവരു ടെ വയറിൽ അടിച്ചു. അവരു ടെ വയറ്റിൽ നിന്നും ഒരു മാംസപിണ്ഡം പുറത്തേക്ക് വന്നു. വ്യാസൻ വീണ്ടും വന്നു, ചില ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു, അതുല്യമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ, ആ മാംസപിണ്ഡത്തെ നൂറ് പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയുമാക്കി മാറ്റി. ഈ കഥ പ്രതീകാത്മകതയാൽ സമ്പന്നമാണ്, ക്ഷമ, നിരാശ, ദൈവിക ഇടപെടലിൻ്റെ ശക്തി എന്നിവയെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവിക ഇച്ഛയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം കാണിക്കുന്നു.

Quiz

ഗീതാരഹസ്യം എഴുതിയതാര് ?
Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |