എതിരാളികളുടെ മേൽ വിജയത്തിനുള്ള മന്ത്രം

മാ നോ വിദൻ വിവ്യാധിനോ മോ അഭിവ്യാധിനോ വിദൻ . ആരാച്ഛരവ്യാ അസ്മദ്വിഷൂചീരിന്ദ്ര പാതയ .. വിഷ്വഞ്ചോ അസ്മച്ഛരവഃ പതന്തു യേ അസ്താ യേ ചാസ്യാഃ . ദൈവീർമനുഷ്യേഷവോ മമാമിത്രാൻ വി വിധ്യത .. യോ നഃ സ്വോ യോ അരണഃ സജാത ഉത നിഷ്ട്യോ യോ അസ്മ....

മാ നോ വിദൻ വിവ്യാധിനോ മോ അഭിവ്യാധിനോ വിദൻ .
ആരാച്ഛരവ്യാ അസ്മദ്വിഷൂചീരിന്ദ്ര പാതയ ..
വിഷ്വഞ്ചോ അസ്മച്ഛരവഃ പതന്തു യേ അസ്താ യേ ചാസ്യാഃ .
ദൈവീർമനുഷ്യേഷവോ മമാമിത്രാൻ വി വിധ്യത ..
യോ നഃ സ്വോ യോ അരണഃ സജാത ഉത നിഷ്ട്യോ യോ അസ്മാമഭിദാസതി .
രുദ്രഃ ശരവ്യയൈതാൻ മമാമിത്രാൻ വി വിധ്യതു ..
യഃ സപത്നോ യോഽസപത്നോ യശ്ച ദ്വിഷൻ ഛപാതി നഃ .
ദേവാസ്തം സർവേ ധൂർവന്തു ബ്രഹ്മ വർമ മമാന്തരം ..
അദാരസൃദ്ഭവതു ദേവ സോമാസ്മിൻ യജ്ഞേ മരുതോ മൃഡതാ നഃ .
മാ നോ വിദദഭിഭാ മോ അശസ്തിർമാ നോ വിദദ്വൃജിനാ ദ്വേഷ്യാ യാ ..
യോ അദ്യ സേന്യോ വധോഽഘായൂനാമുദീരതേ .
യുവം തം മിത്രാവരുണാവസ്മദ്യാവയതം പരി ..
ഇതശ്ച യദമുതശ്ച യദ്വധം വരുണ യാവയ .
വി മഹച്ഛർമ യച്ഛ വരീയോ യാവയാ വധം ..
ശാസ ഇത്ഥാ മഹാമസ്യമിത്രസാഹോ അസ്തൃതഃ .
ന യസ്യ ഹന്യതേ സഖാ ന ജീയതേ കദാ ചന ..
സ്വസ്തിദാ വിശാം പതിർവൃത്രഹാ വിമൃധോ വശീ .
വൃഷേന്ദ്രഃ പുര ഏതു നഃ സോമപാ അഭയങ്കരഃ ..
വി ന ഇന്ദ്ര മൃധോ ജഹി നീചാ യച്ഛ പൃതന്യതഃ .
അധമം ഗമയാ തമോ യോ അസ്മാഁ അഭിദാസതി ..
വി രക്ഷോ വി മൃധോ ജഹി വി വൃത്രസ്യ ഹനൂ രുജ .
വി മന്യുമിന്ദ്ര വൃത്രഹന്ന് അമിത്രസ്യാഭിദാസതഃ ..
അപേന്ദ്ര ദ്വിഷതോ മനോഽപ ജിജ്യാസതോ വധം .
വി മഹച്ഛർമ യച്ഛ വരീയോ യാവയാ വധം ..

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |