ആരോഗ്യത്തിന് ചിത്രവിദ്യാ മന്ത്രം

60.1K

Comments

a85vs

ഋഷിയും മുനിയും ഒന്നുതന്നെയാണോ?

പരമസത്യമായ മന്ത്രങ്ങളെ ആദ്യമായി കണ്ടവരാണ് ഋഷിമാര്‍. അവര്‍ വഴിയാണ് ജ്ഞാനം പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടത്. മനനം ചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ളവരെയാണ് മുനി എന്ന് പറയുന്നത്. മുനിമാര്‍ക്ക് അഗാധമായ ജ്ഞാനവും വാക്കുകള്‍ക്കുമേല്‍ നിയന്ത്രണവുമുണ്ടായിരിക്കും

സത്യം പരം ധീമഹി എന്നതിലെ സത്യം എന്താണ്?

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആ പരമമായ സത്യം.

Quiz

വടക്കീശ്വരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രമേത് ?

വം സം ഝ്രം ഝം യും ജും ഠം ഹ്രീം ശ്രീം ഓം ഭഗവതി ചിത്രവിദ്യേ മഹാമായേ അമൃതേശ്വരി ഏഹ്യേഹി വരദേ വരദേ പ്രസന്നവദനേ അമൃതം പ്ലാവയ പ്ലാവയ അനലം ശീതലം കുരു കുരു സർവവിഷം നാശയ നാശയ സർവതാപജ്വരം ഹന ഹന സർവപൈത്യോന്മാദം മോചയ മോചയ ആജ്യോഷ്ണം ശമയ ....

വം സം ഝ്രം ഝം യും ജും ഠം ഹ്രീം ശ്രീം ഓം ഭഗവതി ചിത്രവിദ്യേ മഹാമായേ അമൃതേശ്വരി ഏഹ്യേഹി വരദേ വരദേ പ്രസന്നവദനേ അമൃതം പ്ലാവയ പ്ലാവയ അനലം ശീതലം കുരു കുരു സർവവിഷം നാശയ നാശയ സർവതാപജ്വരം ഹന ഹന സർവപൈത്യോന്മാദം മോചയ മോചയ ആജ്യോഷ്ണം ശമയ ശമയ സർവജനം മോഹയ മോഹയ മാം പാലയ പാലയ ശ്രീം ഹ്രീം ഠം ജും ഝം ഝ്രം സം വം സ്വാഹാ .

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |