അപകടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനുള്ള രാമമന്ത്രം

12.0K
1.1K

Comments

fh84e

കേരളത്തിലെ പലതരം ക്ഷേത്രങ്ങള്‍

കേരളത്തില്‍ സ്വയംഭൂക്ഷേത്രങ്ങള്‍, ഋഷിമാര്‍ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്, രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും നിര്‍മ്മിച്ചത്, കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ പലതരം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.

ആരാണ് ബാദരായണന്‍?

വ്യാസമഹര്‍ഷിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബാദരായണന്‍. ബദരീമരങ്ങള്‍ വളര്‍ന്നിരുന്ന ഒരു ദ്വീപിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്.

Quiz

ശിവപുരാണമനുസരിച്ച് ശിവോപാസനക്കുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മാര്‍ഗ്ഗമേതാണ് ?

ആപദാമപഹർതാരം ദാതാരം സർവസമ്പദാം. ലോകാഭിരാമം ശ്രീരാമം ഭൂയോ ഭൂയോ നമാമ്യഹം. ആർതാനാമാർതിഹന്താരം ഭീതാനാം ഭീതിനാശനം. ദ്വിഷദാം കാലദണ്ഡം ച രാമചന്ദ്രം നമാമ്യഹം. നമഃ കോദണ്ഡഹസ്തായ സന്ധീകൃതശരായ ച. ഖണ്ഡിതാഖിലദൈത്യായ രാമ....

ആപദാമപഹർതാരം ദാതാരം സർവസമ്പദാം.
ലോകാഭിരാമം ശ്രീരാമം ഭൂയോ ഭൂയോ നമാമ്യഹം.
ആർതാനാമാർതിഹന്താരം ഭീതാനാം ഭീതിനാശനം.
ദ്വിഷദാം കാലദണ്ഡം ച രാമചന്ദ്രം നമാമ്യഹം.
നമഃ കോദണ്ഡഹസ്തായ സന്ധീകൃതശരായ ച.
ഖണ്ഡിതാഖിലദൈത്യായ രാമായാപന്നിവാരിണേ.
അഗ്രതഃ പൃഷ്ഠതശ്ചൈവ പാർശ്വതശ്ച മഹാബലൗ.
ആകർണപൂർണധന്വാനൗ രക്ഷേതാം രാമലക്ഷ്മണൗ.
സന്നദ്ധഃ കവചീ ഖഡ്ഗീ ചാപബാണധരോ യുവാ.
ഗച്ഛൻ മമാഗ്രതോ നിത്യം രാമഃ പാതു സലക്ഷ്മണഃ.
രാമായ രാമഭദ്രായ രാമചന്ദ്രായ വേധസേ.
രഘുനാഥായ നാഥായ സീതായാഃ പതയേ നമഃ.

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |