ആന്തരിക ശക്തിക്കുള്ള പഞ്ചമുഖ ഹനുമാൻ മന്ത്രം

62.4K

Comments

nzqba
മകന് ഏതു തടസ്സവും തരണം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയും ശക്തിയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ സ്വാമി 🙏 -Narayana Kurup

ശ്രീ ആഞ്ജനേയ സ്വാമി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു 5 സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങാനും അതിൽ ഒരു വീട് വെക്കാനും സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കണേ സ്വാമി ശ്രീ ആഞ്ജനേയ സ്വാമിയേ നമോ നമ🙏 -Ambili PT

ഹനുമാൻ സ്വാമീ സർവ്വ വിഘ്നങ്ങളും അകറ്റി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാലം തരണമേ. ജയ് ഹനുമാൻ !🙏🙏🙏🙏 -G Govindan Kutty

കടബാദ്ധ്യതകൾ വീട്ടു തരാൻ പ്രാത്ഥിയ്ക്കുന്നു🌸 -Sudheesh P

ഭഗവാനെ എന്നിക്കുo എന്റെ കുടുംബത്തിനും സമാധാനം thannu രക്ഷികണേ ആഞ്ജനേയ swamy 🙏🙏 -Jayabalan

Read more comments

ആരാണ് വേദം രചിച്ചത്?

വേദം അപൗരുഷേയമാണ്. ആരും രചിച്ചതല്ലാ. ഋഷികള്‍ വഴി മന്ത്രരൂപത്തില്‍ പ്രകടമായ അനന്തവും പരമവുമായ ജ്ഞാനത്തിനെയാണ് വേദം എന്ന് പറയുന്നത്.

സത്യം പരം ധീമഹി എന്നതിലെ സത്യം എന്താണ്?

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആ പരമമായ സത്യം.

Quiz

ശനി ദേവന്‍റെ അമ്മയാര് ?

ഓം അഞ്ജനാസുതായ മഹാവീര്യപ്രമഥനായ മഹാബലായ ജാനകീശോകനിവാരണായ ശ്രീരാമചന്ദ്രകൃപാപാദുകായ ബ്രഹ്മാണ്ഡനാഥായ കാമദായ പഞ്ചമുഖവീരഹനുമതേ സ്വാഹാ....

ഓം അഞ്ജനാസുതായ മഹാവീര്യപ്രമഥനായ മഹാബലായ ജാനകീശോകനിവാരണായ ശ്രീരാമചന്ദ്രകൃപാപാദുകായ ബ്രഹ്മാണ്ഡനാഥായ കാമദായ പഞ്ചമുഖവീരഹനുമതേ സ്വാഹാ

Mantras

Mantras

മന്ത്രങ്ങള്‍

Click on any topic to open

Please wait while the audio list loads..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |