ആജ്ഞാശക്തിക്കുള്ള മന്ത്രം

Mantra for commanding power

ദുശ്ച്യവനായ വിദ്മഹേ സഹസ്രാക്ഷായ ധീമഹി തന്നഃ ശക്രഃ പ്രചോദയാത്....

ദുശ്ച്യവനായ വിദ്മഹേ സഹസ്രാക്ഷായ ധീമഹി തന്നഃ ശക്രഃ പ്രചോദയാത്

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |