അസത്യം പറഞ്ഞതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രം

അയം ദേവാനാമസുരോ വി രാജതി വശാ ഹി സത്യാ വരുണസ്യ രാജ്ഞഃ . തതസ്പരി ബ്രഹ്മണാ ശാശദാന ഉഗ്രസ്യ മന്യോരുദിമം നയാമി ..1.. നമസ്തേ രജൻ വരുണാസ്തു മന്യവേ വിശ്വം ഹ്യുഗ്ര നിചികേഷി ദ്രുഗ്ധം . സഹസ്രമന്യാൻ പ്ര സുവാമി സാകം ശതം ജീവാതി ശരദസ്ത....

അയം ദേവാനാമസുരോ വി രാജതി വശാ ഹി സത്യാ വരുണസ്യ രാജ്ഞഃ .
തതസ്പരി ബ്രഹ്മണാ ശാശദാന ഉഗ്രസ്യ മന്യോരുദിമം നയാമി ..1..
നമസ്തേ രജൻ വരുണാസ്തു മന്യവേ വിശ്വം ഹ്യുഗ്ര നിചികേഷി ദ്രുഗ്ധം .
സഹസ്രമന്യാൻ പ്ര സുവാമി സാകം ശതം ജീവാതി ശരദസ്തവായം ..2..
യദുവക്ഥാനൃതം ജിഹ്വയാ വൃജിനം ബഹു .
രാജ്ഞസ്ത്വാ സത്യധർമണോ മുഞ്ചാമി വരുണാദഹം ..3..
മുഞ്ചാമി ത്വാ വൈശ്വാനരാദർണവാൻ മഹതസ്പരി .
സജാതാൻ ഉഗ്രേഹാ വദ ബ്രഹ്മ ചാപ ചികീഹി നഃ ..4..

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |