അസത്യം പറഞ്ഞതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രം

47.6K

Comments

6Gh5w

ആരാണ് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്‍റെ ദേവത?

സവിതാവ് അല്ലെങ്കില്‍ സൂര്യനാണ് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്‍റെ ദേവത. മന്ത്രത്തിനെ ഒരു ദേവീസ്വരൂപമായി കരുതി ഗായത്രി, സാവിത്രി, സരസ്വതി എന്നിവരേയും ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്‍റെ അഭിമാന ദേവതകളായി കരുതുന്നു.

ഗായത്രി മന്ത്രവും ബ്രഹ്മാസ്ത്രവുമായി എന്താണ് ബന്ധം?

ഗായത്രി മന്ത്രം വിലോമമായി ചൊല്ലുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം.

Quiz

മാഹേശ്വരസൂത്രം എന്നാല്‍ എന്ത് ?

അയം ദേവാനാമസുരോ വി രാജതി വശാ ഹി സത്യാ വരുണസ്യ രാജ്ഞഃ . തതസ്പരി ബ്രഹ്മണാ ശാശദാന ഉഗ്രസ്യ മന്യോരുദിമം നയാമി ..1.. നമസ്തേ രജൻ വരുണാസ്തു മന്യവേ വിശ്വം ഹ്യുഗ്ര നിചികേഷി ദ്രുഗ്ധം . സഹസ്രമന്യാൻ പ്ര സുവാമി സാകം ശതം ജീവാതി ശരദസ്ത....

അയം ദേവാനാമസുരോ വി രാജതി വശാ ഹി സത്യാ വരുണസ്യ രാജ്ഞഃ .
തതസ്പരി ബ്രഹ്മണാ ശാശദാന ഉഗ്രസ്യ മന്യോരുദിമം നയാമി ..1..
നമസ്തേ രജൻ വരുണാസ്തു മന്യവേ വിശ്വം ഹ്യുഗ്ര നിചികേഷി ദ്രുഗ്ധം .
സഹസ്രമന്യാൻ പ്ര സുവാമി സാകം ശതം ജീവാതി ശരദസ്തവായം ..2..
യദുവക്ഥാനൃതം ജിഹ്വയാ വൃജിനം ബഹു .
രാജ്ഞസ്ത്വാ സത്യധർമണോ മുഞ്ചാമി വരുണാദഹം ..3..
മുഞ്ചാമി ത്വാ വൈശ്വാനരാദർണവാൻ മഹതസ്പരി .
സജാതാൻ ഉഗ്രേഹാ വദ ബ്രഹ്മ ചാപ ചികീഹി നഃ ..4..

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |