അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ വേദമന്ത്രം

 

Ayyappa Swamy

 

ഓം അഗ്നേ യശസ്വിൻ യശസേമമർപയേന്ദ്രാവതീമപചിതീമിഹാവഹ. അയം മൂർധാ പരമേഷ്ഠീ സുവർചാഃ സമാനാനാമുത്തമശ്ലോകോ അസ്തു. ഭദ്രം പശ്യന്ത ഉപസേദുരഗ്രേ തപോ ദീക്ഷാമൃഷയഃ സുവർവിദഃ. തതഃ ക്ഷത്രം ബലമോജശ്ച ജാതം തദസ്മൈ ദേവാ അഭിസന്നമന്തു. ....

ഓം അഗ്നേ യശസ്വിൻ യശസേമമർപയേന്ദ്രാവതീമപചിതീമിഹാവഹ.
അയം മൂർധാ പരമേഷ്ഠീ സുവർചാഃ സമാനാനാമുത്തമശ്ലോകോ അസ്തു.
ഭദ്രം പശ്യന്ത ഉപസേദുരഗ്രേ തപോ ദീക്ഷാമൃഷയഃ സുവർവിദഃ.
തതഃ ക്ഷത്രം ബലമോജശ്ച ജാതം തദസ്മൈ ദേവാ അഭിസന്നമന്തു.
ധാതാ വിധാതാ പരമോത സന്ദൃക് പ്രജാപതിഃ പരമേഷ്ഠീ വിരാജാ.
സോമാശ്ഛന്ദാംസി നിവിദോ മ ആഹുരേതസ്മൈ രാഷ്ട്രമഭിസന്നമാമ.
അഭ്യാവർതധ്വമുപമേത സാകമയം ശാസ്താധിപതിർവോ അസ്തു.
അസ്യ വിജ്ഞാനമനുസംരഭധ്വമിമം പശ്ചാദനു ജീവാഥ സർവേ.

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |