അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മന്ത്രം

Quiz

ജ്ഞാനപ്പാന എഴുതിയതാര് ?

ഓം മദഗജാരൂഢ മഹശാസ്ത ലലാടതിലക ചഷകഹസ്ത നീലകഞ്ചുക ലോകവശ്യാകർഷണ ജ്വാലയ താപയ താപയ വേഗയ വേഗയ ശീഘ്രമാകർഷയ സ്വാഹാ .....

ഓം മദഗജാരൂഢ മഹശാസ്ത ലലാടതിലക ചഷകഹസ്ത നീലകഞ്ചുക ലോകവശ്യാകർഷണ ജ്വാലയ താപയ താപയ വേഗയ വേഗയ ശീഘ്രമാകർഷയ സ്വാഹാ .

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |