അഭിനേതാക്കള്‍ക്കും മോഡലുകള്‍ക്കും വിജയം തരുന്ന കാമദേവ മന്ത്രം

 

kamadeva mantra

 

നമഃ കാമദേവായ സർവജനപ്രിയായ സർവജനസമ്മോഹനായ ജ്വല ജ്വല പ്രജ്വല പ്രജ്വല സർവജനഹൃദയം മമ വശം കുരു കുരു സ്വാഹാ....

നമഃ കാമദേവായ സർവജനപ്രിയായ സർവജനസമ്മോഹനായ ജ്വല ജ്വല പ്രജ്വല പ്രജ്വല സർവജനഹൃദയം മമ വശം കുരു കുരു സ്വാഹാ

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |